10. 3. 2022

7. seja

Dne 10. 3. 2022 bo potekala 7. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-7/22-4
Datum: 10. 3. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 7. seji z dne 10. 3. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 2. 2022 (Su-P-6/22)

1.a Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-64/22)

Addiko Bank d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-65/22)

2. Stanislav Mustar – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 250/2018 z dne 7. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2806/2015 z dne 23. 3. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 322/2015-III z dne 8. 5. 2015 (Pravda, plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja) (Up-526/19)

3. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

4. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (Izvršba) (U-I-189/21)

5. Viljem (Vili) Kovačič, Ljubljana – Pobuda za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in Socialni demokrati SD (Ps-1/22)

6. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (U-I-91/21)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 50/2019 z dne 10. 4. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 v zvezi s 1. točko izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 in s sklepom Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje št. 1203-6/2016-04 z dne 9. 2. 2016 in postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (Drugi upravni spori, postopek posvojitve, istospolni partnerji) (Up-675/19)

7. Jože Rebernik in drugi, Cerklje na Gorenjskem – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15 in 1/16), kolikor določa odsek javne ceste 540671 na parcelah št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška gora, in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/21), kolikor določa odsek javne ceste 540671 na parcelah št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška gora (U-I-190/20)

8. Samostojni sindikat delavcev kontrole letenja RS, Brnik aerodrom – Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 36. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – ZPIZ-2) (U-I-264/19)

9. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. in 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, drugega odstavka 14. člena ter 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski vestnik št. 16/05 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-114/18)

10. Uroš Stepišnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), četrtega odstavka 32. člena Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (U-I-416/19)

11. Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) – COVID19 (U-I-303/20)

12. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (U-I-198/19)

13. T-2 d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 3/2015 z dne 25. 4. 2018 (Davki, pravnomočno potrjena prisilna poravnava, odbitek DDV) (Up-1043/18)

14. Jožef Horvat, Šmarje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21) (U-I-773/21)

15. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-7/22-3
Datum: 8. 3. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 7. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 10. 3. 2022, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 2. 2022 (Su-P-6/22)

1.a Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-64/22)

Addiko Bank d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-65/22)

2. Stanislav Mustar – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 250/2018 z dne 7. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2806/2015 z dne 23. 3. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 322/2015-III z dne 8. 5. 2015 (Pravda, plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja) (Up-526/19)

3. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

4. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (Izvršba) (U-I-189/21)

5. Viljem (Vili) Kovačič, Ljubljana – Pobuda za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in Socialni demokrati SD (Ps-1/22)

6. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (U-I-91/21)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 50/2019 z dne 10. 4. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 v zvezi s 1. točko izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 in s sklepom Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje št. 1203-6/2016-04 z dne 9. 2. 2016 in postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (Drugi upravni spori, postopek posvojitve, istospolni partnerji) (Up-675/19)

7. Jože Rebernik in drugi, Cerklje na Gorenjskem – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15 in 1/16), kolikor določa odsek javne ceste 540671 na parcelah št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška gora, in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/21), kolikor določa odsek javne ceste 540671 na parcelah št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška gora (U-I-190/20)

8. Samostojni sindikat delavcev kontrole letenja RS, Brnik aerodrom – Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 36. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – ZPIZ-2) (U-I-264/19)

9. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. in 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, drugega odstavka 14. člena ter 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski vestnik št. 16/05 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-114/18)

10. Uroš Stepišnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), četrtega odstavka 32. člena Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (U-I-416/19)

11. Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) – COVID19 (U-I-303/20)

12. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (U-I-198/19)

13. T-2 d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 3/2015 z dne 25. 4. 2018 (Davki, pravnomočno potrjena prisilna poravnava, odbitek DDV) (Up-1043/18)

14. Jožef Horvat, Šmarje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21) (U-I-773/21)

15. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar