16. 3. 2023

9. seja

Dne 16. 3. 2023 bo potekala 9. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-9/23-3
Datum: 16. 3. 2023

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 9. seji z dne 16. 3. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 3. 2023 (Su-P-8/23)

2. Boštjan Koprivnikar, Mirna – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 (Kazenska zadeva, kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu, načela povratne veljave milejšega kazenskega zakona, ter obveznosti izvršiti sodbe ESČP, kršitev 8., 15., 25., 28. in 31. člena Ustave ter 7. člena EKČP) (Up-1289/18)

3. Uroš Stepišnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), četrtega odstavka 32. člena Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (U-I-416/19)

4. AEON NEPREMIČNINE, d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem navzgor omejujeta najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje oziroma najema, četrtega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem določa ničnostno sankcijo v primeru kršitve prvega ali drugega odstavka navedenega člena ter tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-205/19)

Stan nepremičnine d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-211/19)

Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev provizije in stroškov nepremičninskih posrednikov) (U-I-230/19)

5. ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19 – ZZavar-1) ter 2., 4., in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16) (U-I-362/20)

ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 43/2019 z dne 18. 5. 2020 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1326/2018 z dne 26. 3. 2019 (Drugi upravni spori, dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici) (Up-849/20)

6. Borut Korošec in drugi, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti: – Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS 117/20) – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20, 190/20 in 192/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21). – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20 in 190/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 204/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21) – Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/21) in – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/21). (U-I-178/22)

7. Irena Berić in drugi, Radeče – Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 195/2018 z dne 25. 10. 2018 v zvezi s III. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1977/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s I. in III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 1649/2015 z dne 21. 4. 2017 (Pravda, kreditna pogodba v švicarskih frankih (CHF), pojasnilna dolžnost, ničnost) (Up-54/19)

Jasmina Zaletelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 197/2018 z dne 20. 12. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1926/2017 z dne 21. 3. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3/2016 z dne 16. 3. 2017 (Pravda, ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih (CHF) in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve ter izstavitev izbrisne pobodtnice, pojasnila dolžnost) (Up-329/19)

Boštjan Krivec, Kobilje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 1/2021 z dne 21. 4. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 710/2020 z dne 10. 11. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 337/2017 z dne 23. 9. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-504/21)

Simona Špilak, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 146/2021 z dne 19. 5. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2063/2020 z dne 6. 1. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2663/2017 z dne 12. 2. 2020 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-548/21)

Ružica Marija Barić Bizjak in drugi, Piran/Pirano – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 142/2021 z dne 1. 10. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1303/2019 z dne 18. 12. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1201/2016 z dne 5. 9. 2018 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-960/21)

8. Bogdana Bradač, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 3. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09 – ZOdvT) in 19. točke 7. člena Sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 70/22) (U-I-22/23)

9. LOVSKA DRUŽINA TRSTELJ, Kostanjevica na Krasu – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 141/2020 z dne 21. 7. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. Dn 180545/2019 z dne 21. 5. 2020 (Zemljiškoknjižni postopek, odpis nepremičnin) (Up-1192/20)

10. BIRING SKUPINA d.o.o., Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 142/2019 z dne 10. 3. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 518/2018 z dne 12. 6. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 3628/2014 z dne 26. 3. 2018 (Gospodarski spor, zaradi plačila 582.741,74 EUR) (Up-802/20)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-9/23-2
Datum: 14. 3. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 9. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 16. 3. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 3. 2023 (Su-P-8/23)

2. Boštjan Koprivnikar, Mirna – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 (Kazenska zadeva, kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu, načela povratne veljave milejšega kazenskega zakona, ter obveznosti izvršiti sodbe ESČP, kršitev 8., 15., 25., 28. in 31. člena Ustave ter 7. člena EKČP) (Up-1289/18)

3. Uroš Stepišnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), četrtega odstavka 32. člena Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (U-I-416/19)

4. AEON NEPREMIČNINE, d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem navzgor omejujeta najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje oziroma najema, četrtega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem določa ničnostno sankcijo v primeru kršitve prvega ali drugega odstavka navedenega člena ter tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-205/19)

Stan nepremičnine d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-211/19)

Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev provizije in stroškov nepremičninskih posrednikov) (U-I-230/19)

5. ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19 – ZZavar-1) ter 2., 4., in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16) (U-I-362/20)

ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 43/2019 z dne 18. 5. 2020 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1326/2018 z dne 26. 3. 2019 (Drugi upravni spori, dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici) (Up-849/20)

6. Borut Korošec in drugi, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti: – Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS 117/20) – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20, 190/20 in 192/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21). – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20 in 190/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 204/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21) – Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/21) in – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/21). (U-I-178/22)

7. Irena Berić in drugi, Radeče – Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 195/2018 z dne 25. 10. 2018 v zvezi s III. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1977/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s I. in III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 1649/2015 z dne 21. 4. 2017 (Pravda, kreditna pogodba v švicarskih frankih (CHF), pojasnilna dolžnost, ničnost) (Up-54/19)

Jasmina Zaletelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 197/2018 z dne 20. 12. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1926/2017 z dne 21. 3. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3/2016 z dne 16. 3. 2017 (Pravda, ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih (CHF) in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve ter izstavitev izbrisne pobodtnice, pojasnila dolžnost) (Up-329/19)

Boštjan Krivec, Kobilje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 1/2021 z dne 21. 4. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 710/2020 z dne 10. 11. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 337/2017 z dne 23. 9. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-504/21)

Simona Špilak, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 146/2021 z dne 19. 5. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2063/2020 z dne 6. 1. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2663/2017 z dne 12. 2. 2020 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-548/21)

Ružica Marija Barić Bizjak in drugi, Piran/Pirano – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 142/2021 z dne 1. 10. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1303/2019 z dne 18. 12. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1201/2016 z dne 5. 9. 2018 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-960/21)

8. Bogdana Bradač, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 3. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09 – ZOdvT) in 19. točke 7. člena Sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 70/22) (U-I-22/23)

9. LOVSKA DRUŽINA TRSTELJ, Kostanjevica na Krasu – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 141/2020 z dne 21. 7. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. Dn 180545/2019 z dne 21. 5. 2020 (Zemljiškoknjižni postopek, odpis nepremičnin) (Up-1192/20)

10. BIRING SKUPINA d.o.o., Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 142/2019 z dne 10. 3. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 518/2018 z dne 12. 6. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 3628/2014 z dne 26. 3. 2018 (Gospodarski spor, zaradi plačila 582.741,74 EUR) (Up-802/20)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar