27. 3. 2019

9. seja

Številka: Su-P-9/19-3
Datum: 27. 3. 2019
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 9. seji z dne 27. 3. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 3. 2019 (Su-P-8/19)
2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17). (Brez spora) (U-I-152/17)

3. Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 68. člena in tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 60/11 in 74/15 – ZVISJV) in ustavnosti ter zakonitosti Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14 in 46/15) in Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06 in 92/14) (U-I-22/15)           

4. Kovačič Vilijem (Vili), Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV). (U-I-37/19)                                     

Viljem (Vili) Kovačič , Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 in pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (Volitve, varstvo volilne pravice) (Up-135/19)           

5. Davorin Petaros, Piran/Pirano – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) (U-I-5/19)                                                      

6. Genshipping Corporation – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena Zakona o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/2009 – uradno prečiščeno besedilo) (Davki) (U-I-19/18)

7. Specializirana enota za nadzor prometa, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Specializirano enoto za nadzor prometa in Okrajnim sodiščem v Celju (Prekrški, Prekrški, prošnja za oprostitev plačila sodnih taks) (P-2/19)  

8. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka 174. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14 in 91/15) (Davki, davčna izvršba na denarno terjatev dolžnika) (U-I-155/16)       
                   
                  

9. Razno
             
 

dr. Sebastian Nerad      
Generalni sekretar
Številka: Su-P-9/19-2
Datum: 25. 3. 2019
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 9. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 27. 3. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 3. 2019 (Su-P-8/19)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17). (Brez spora) (U-I-152/17)

3. Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 68. člena in tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 60/11 in 74/15 – ZVISJV) in ustavnosti ter zakonitosti Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14 in 46/15) in Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06 in 92/14) (U-I-22/15)

4. Kovačič Vilijem (Vili), Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (U-I-37/19)

Viljem (Vili) Kovačič , Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 in pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (Volitve, varstvo volilne pravice)  (Up-135/19)

5. Davorin Petaros, Piran/Pirano – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) (U-I-5/19)  

6. Genshipping Corporation – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena Zakona o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/2009 – uradno prečiščeno besedilo) (Davki) (U-I-19/18)

7. Specializirana enota za nadzor prometa, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Specializirano enoto za nadzor prometa in Okrajnim sodiščem v Celju (Prekrški, Prekrški, prošnja za oprostitev plačila sodnih taks)  (P-2/19)  

8. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka 174. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14 in 91/15) (Davki, davčna izvršba na denarno terjatev dolžnika) (U-I-155/16)

9. Razno
 

dr. Sebastian Nerad 
Generalni sekretar