2. 4. 2020

9. seja

Številka: Su-P-9/20-2
Datum: 2. 4. 2020

Številka:Su-P-9/20-3
Datum: 2. 4. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 9. seji z dne 2. 4. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Radomir Mandič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15 – popr., 17/16, 17/16 – popr., 50/16, 74/16 – popr., 34/17 – popr. in 75/17 – popr.) (U-I-140/16)

2. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo (Brez spora, nadzorstvo nad vzdrževalnimi deli na objektu kulturne dediščine) (P-1/20)
 

3. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar
Številka: Su-P-9/20-2
Datum: 31. 3. 2020
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 9. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 2. 4. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 
1. Potrditev zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 3. 2020 (Su-P-8/20)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)
3. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19 – ZIOMVN) (U-I-194/19)
4. Radomir Mandič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15 – popr., 17/16, 17/16 – popr., 50/16, 74/16 – popr., 34/17 – popr. in 75/17 – popr.) (U-I-140/16)
5. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo (Brez spora, nadzorstvo nad vzdrževalnimi deli na objektu kulturne dediščine) (P-1/20)

 
6. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar