Številka:   U-I-111/04
Datum:   28. 4. 2004  
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo Županje Mestne občine Ljubljana, ter v postopku za preizkus pobude Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jo zastopa Osman Đogić, mufti, in Nevzeta Porića, pripadnika Islamske verske skupnosti v Republiki Sloveniji,  na seji dne 28. aprila 2004
 
sklenilo:

 
1. Izvrševanje Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev), Uradni list Republike Slovenije, št. 41/04, ter Sklepa o spremembah Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev), Uradni list RS, št. 41/04, se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
 
2. Odločitev iz prejšnje točke učinkuje od vročitve sklepa Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana.