Ločena mnenja - Dr. Anton Jerovšek

Številka Leto Akt
U-I-108/91 1993 Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZP), 145. b čl.
U-I-219/93 1994 Odredba Državnega zbora o parlamentarni preiskavi (Ur. list RS, št. 66/93, pod zap. št. 2406)
U-I-58/95 1995 Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95 in 20/95) (ZLS), 28. čl., 6., 7., 8. in 11. al. 29. čl., 30. čl., 31. čl., 4. odst. 33. čl., 1. stavek 5. odst. 35. čl., 2. odst. 42. čl., 1. odst. 50. čl. in 2. stavek 2. odst. 99. čl.
Up-38/93 1995 Sodba Vrhovnega sodišča št. 1083/92-6 z dne 24/6-1993 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/6-XVII-306-259/1 z dne 26/10-1992
U-I-77/93 1995 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl.
U-I-77/95 1995 Pravilnik o porabi sredstev stanovanjskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/94), 5. odst. 8. čl.
U-I-176/94 1995 Pravilnik o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij (Ur. list RS, št. 7/94), 2. st. 1. čl., 2., 4., 5., 6., 7. in 8. čl., 3. čl., 4. al. 3. odst. 9., 10., 11., 17., 18., 2. odst. 20., 21. in 23. čl.
U-I-266/95 1995 Zahteva za razpis referenduma 40. čl. Zakona o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS)
U-I-114/95 1995 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list RS, št. 67/93 in 74/94 - odl. US), (ZPPSL), 51., 46. in 47. čl.
Up-4/95 1996 Ustavna pritožba S. V. M. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Uv 5/95 z dne 17.3.1995
U-I-119/94 1996 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 19/91, 9/94 in 21/94), 18., 54., 56., 2. odst. 113., 115., 117., 125., 150. čl.
Up-62/96 1996 Ustavna pritožba SDSS in podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma o predlogu Zakona o volitvah poslank in poslancev zoper posamični akt št. 005-02/96-4/1 z dne 7.3.1996, s katerim je predsednik Državnega zbora odločil, da o pobudi SDSS za razpis referenduma ne obvesti ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice, in da ne določi roka za zbiranje podpisov za zahtevo za razpis referenduma
U-I-271/95 1996 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 58/95)
U-I-201/96 1996 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI) Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 25/96), 3. in 4. tč.
U-I-98/95 1996 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.
U-I-304/96 1996 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96 in 53/96) (OdRZRV)
U-I-82/96 1997 Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) (ZU), 3. odst. 103. čl.
U-I-29/96 1997 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 7/96) (ZPIZ), 2. odst. 9. čl.
U-I-121/97 1997 Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji
Rm-1/97 1997 Ratifikacija Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi (v nadaljevanju: Skupnost) in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (v nadaljevanju: ESP)
U-I-95/95 1997 Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 2. odst. 6. čl.
U-I-69/97 1998 Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Gornja Radgona za leto 1997 (objavljen v lokalnem časopisu Prepih, Uradne objave Občine Gornja Radgona z dne 1. 3. 1997)
Up-298/97 1998 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. U 72/95 z dne 3.7.1997
U-I-283/94 1998 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) (ZVDZ) Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) (ZLV) Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92) (ZEVP), 22. čl. Statut Mestne občine Koper (Uradne objave Koper/Capodistria, št. 9/95), 4. odst. 53. čl., 134. čl., 2. odst. 140. čl. Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) (ZPos) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 28/96 in 26/97)
U-I-340/96 1998 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) (ZKZ), 2. odst. 124. čl.
U-I-249/96 1998 Zakon o konfiskaciji premoženja in izvrševanju konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45) (ZKIK), 28. čl.
U-I-311/97 1998 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96 in 43/96 - odl. US) (ZRLI), 17. in 18. čl.
U-I-180/97 1998 Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97 - odl. US) (ZTel), 3. in 4. al. 1. odst. 8. čl., 17., 2. odst. 41. čl., 6. in 8. odst. 64. čl.
U-I-197/97 1998 Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (Uradni list RS - MP, št. 13/97)
Up-7/98 1998 Odločba Republiškega senata za prekrške št. Pp-5058/97 z dne 11.11.1997 in odločba Sodnika za prekrške Šmarje pri Jelšah št. P/MT-96/96 z dne 5.5.1997 se v delu, ki se nanašata na odvzem lovske puške Sauer Sohn ca. 16/6 5 * 57 R, tovarniška št. 1890, in 4 lovskih nabojev cal. 6,5 * 57 R
U-I-300/95 1998 Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) (ZDDO), 2. odst. 72. čl.