Ločena mnenja - Dr. Etelka Korpič – Horvat

Številka Leto Akt
U-II-1/11 2011 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) (ZPIZ)
Up-43/10 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 301/2009 z dne 3. 11. 2009
U-II-2/11 2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) (ZVDAGA)
U-I-109/10 2011 Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 44/09)
U-I-185/10, Up-1409/10 2012 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 34. čl., 2. tč. 1. odst. 114. čl., 6. tč. do 9. tč. 1. odst. 499. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 57/2010 z dne 2. 9. 2010 in sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 9. 2. 2010 in sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 25. 11. 2010
U-I-215/10 2012 Zakon o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) (ZStk), 7. čl. in 11. čl. Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko (Uradni list RS, št. 75/10)
U-I-307/11 2012 Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11) (ZPUOOD), čl. 1 do 17
U-II-1/12, U-II-2/12 2012 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB)
U-I-146/12 2013 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. odst. do 4. odst. 188. čl. in 246. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ), 11. odst. 429. čl.
U-I-158/11 2013 Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO), 12. čl.
U-I-313/13 2014 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)
U-I-120/12 2014 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 176. čl., 1. odst. in 1. st. 2. odst. 188. čl., 1., 2. in 3. odst. 246. čl. in 248. čl.
U-I-154/12 2014 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 176.čl., 188.čl., 235. čl. in 246. čl.
Up-179/12 2014 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 281/2011 z dne 17. 11. 2011
Up-790/14, U-I-227/14 2014 Ustavna pritožba zoper sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca št. 020-02/14-39/29 z dne 15. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 74/14) Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) (ZPos)
U-I-269/12 2014 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl.
U-II-1/15 2015 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15)
U-I-289/13 2016 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (ZObr), 1. odst. 99. čl.
Up-388/14 2016 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 5/2014 z dne 24. 2. 2014
U-I-246/13 2016 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15) (ZPIZ-2), 2. čl., 7. čl., 1. tč., 11. tč. in 23. tč. 7. čl, 4. in 5. odst. 27. čl., 136. čl., 394. čl.
Up-195/13, U-I-67/16 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1)
Up-561/15 2017 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 7/2015 z dne 25. 5. 2015
U-I-93/15 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 6. odst. 7. čl., 36. al. 8. čl. in 191. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 5. odst. 6. čl., 42. tč. 7. čl. in 133. čl.
U-I-168/17 2017 Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17). Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17), se zavrne.
Up-217/14 2018 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 409/2012 z dne 18. 12. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 669/2011 z dne 21. 8. 2012
U-I-157/17, Up-143/15 2018 Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) (ZUKN), 20. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 111/2013 z dne 19. 12. 2014
U-I-50/16 2018 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) (ZIS), 2. odst. 91. čl.
Up-1005/15 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 167/2013 z dne 27. 8. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 562/2012 z dne 19. 12. 2012
U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15 2018 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 1. odst. 57. čl. Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 11. 12. 2014, sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 19. 11. 2014 ter sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 10. 10. 2014 Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 17. 11. 2015 in sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 29. 10. 2015
Up-979/15 2018 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015
U-I-32/15 2018 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 1. odst. 7. čl., 42.čl., 43. čl., 44. čl. in 2. odst. 91. čl. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDVEDZ), 4. čl. Ustava (URS), 5. odst. 80. čl.
Up-95/16 2019 Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2014 z dne 28. 10. 2015
U-I-84/16 2019 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17) (ZUTD), 1. odst. 189. čl.
U-I-292/18 2019 Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), 2. odst. 77. čl. Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru št. Su 200100/2014 z dne 3. 9. 2014
Up-135/19, U-I-37/19 2019 Sodba Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)
U-I-303/18 2019 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) (ZPIZ-2), 15., 16., 40. in 108. čl., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. odst. 116. čl., ter 4. in 5. odst. 406. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15) (ZPIZ-2B), 1. in 2. odst. 37. čl.