Ločena mnenja - Dr. Lojze Ude

Številka Leto Akt
U-I-22/93 1993 Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 7/93) (ZFJP), 17. a čl.
U-I-108/91 1993 Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZP), 145. b čl.
U-I-41/93 1993 Zakon o pravni pomoči (Ur. list SRS, št. 23/79) (ZPraP), 3. odst. 60. čl. Statut Odvetniške zbornice Slovenije z dne 20/7-1987, 11. čl.
U-I-31/94 1994 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 4. in 6. tč. 48. a čl. in 48. c čl.
U-I-133/93 1994 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen z 29. čl. zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 3. odst. 51. čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen s 25. členom zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 48. a, 48. b in 48. c čl.
U-I-6/93 1994 Uredba o vojaških sodiščih, z dne 24/5-1944
U-I-178/93 1994 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 5. odst. 23. čl. in 25. a čl. Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač s prilogo A in obrazci (Uradni list RS, št. 59/93)
U-I-137/93 1994 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 56/92) (ZSV), 1. odst. 76. čl.
U-I-83/94 1994 Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 3. odst. 8. čl.
U-I-172/94 1994 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. list RS, št. 18/94) (ZRTVS), 2. odst. 31. čl.
U-I-158/94 1995 Zakon o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 48/94) (ZAPPNI), 2. čl., 1. in 2. odst. 5. čl., 63. čl., 6., 7. in 8. odst. 72. čl., 4. odst. 73. čl., 1. in 2. odst. 64. čl., 3. in 4. odst. 65. čl., 66. čl., 1. in 2. odst. 68. čl., 3. odst. 77. čl.
U-I-344/94 1995 Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94 in 82/94) (ZN), 6. tč. 1. odst. 8. čl.
U-I-77/93 1995 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl.
U-I-78/93 1995 Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl.
Up-134/95 1996 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Uv 13/94-8 z dne 12.7.1995 Sklepa Sodnega sveta št. 751-4/94 z dne 7.11.1994 in št. 3/95- 252 z dne 6.10.1995
U-I-18/93 1996 Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94), posamezne določbe
U-I-201/96 1996 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI) Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 25/96), 3. in 4. tč.
U-I-129/95 1996 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in 91/93) (ZDen), 2. in 3. odst. 25. čl.
U-I-98/95 1996 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.
Up-84/94 1996 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 494/93-8 z dne 1.6.1994 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/11-XVII-170.233 z dne 11.3.1993
U-I-266/96 1996 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94 in 38/98) (ZRLI), 2. odst. 19., 2. odst. 23. čl., 3. in 4. odst. 46. čl.
U-I-265/96 1996 Zahteva za razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor
U-I-279/96 1996 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96) (OdRZRV)
Up-132/96 1996 Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije št. 3/96-112 z dne 25.4.1996
U-I-304/96 1996 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96 in 53/96) (OdRZRV)
U-I-107/96 1996 Zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur. list RS, št. 74/95) (ZZDZP), 1. al. 1. odst. 1. čl., 4. al. 1. odst. 1. čl.
Mp-1/96 1996 Sklep Državnega zbora o potrditvi poslanskega mandata I. E., M. M. in mag. M. S.
U-I-285/95 1997 Statut Občine Šoštanj (Ur. list Občine Šoštanj, št. 6/95), 2. odst. 49. čl. in 3. al. 55. čl.
U-I-348/96 1997 Odlok o ureditvi ceestnega prometa Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/96), 1., 3. in 6. čl. Pravilnik Mestne občine Ljubljana o priklenitvi in odstranitvi lisic (Uradni list RS, št. 24/96)
U-I-121/97 1997 Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji
Rm-1/97 1997 Ratifikacija Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi (v nadaljevanju: Skupnost) in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (v nadaljevanju: ESP)
U-I-225/96 1998 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen)
Up-301/96 1998 Sodba Vrhovnega sodišča št. U-1262/95 z dne 12.9.1996 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0001-2/1-S-28/533-95 z dne 17.7.1995 Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) (ZPolS), 4. odst. 3. čl.
U-I-22/98 1998 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 3/98) (ZPSV-B), 8. čl.
Up-50/94 1998 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 647/93-6 z dne 9.3.1994 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/11-XVII-183.125 z dne 15.4.1993
U-I-34/94 1998 Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) (ZVis), posamezne določbe Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 (ZZ), 62., 65. čl. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) (ZOFVI), 58., 64. čl.
Up-199/95 1998 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1635/93-8 z dne 4.10.1995
U-I-283/94 1998 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) (ZVDZ) Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) (ZLV) Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92) (ZEVP), 22. čl. Statut Mestne občine Koper (Uradne objave Koper/Capodistria, št. 9/95), 4. odst. 53. čl., 134. čl., 2. odst. 140. čl. Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) (ZPos) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 28/96 in 26/97)
Up-41/98 1998 Odločba Ministra za pravosodje št. 041-2/95 z dne 24.12.1997
U-I-296/96 1998 Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96), 2. odst. 3. čl.
U-I-9/98 1998 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 3/98) (ZPD-E), 3. in 4. čl.
Up-40/93 1998 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. U 1294/93 z dne 20.7.1994, odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 073-038/93 z dne 10.6.1993 in odločba Republiškega zavoda za zaposlovanje, Enota Ljubljana, št. 04 24404583 z dne 7.10.1992 Zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) (ZZT), 23. čl.
U-I-303/97 1998 Odlok Mestne občine Ptuj o načinu izvajanja podelitve koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96), 4, al. 5. čl. in 1. odst. 7. čl.
U-I-301/98 1998 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) (ZUODNO), 2. tč. 3. čl.
U-I-243/96 1998 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 35/96) (ZPOGD-B), 7., 12. a, 12. b in 12. c čl.
U-I-128/98 1998 Sporazum med Vlado Republike Slovenije - slovenskim Ministrstvom za obrambo in Vlado države Izrael - izraelskim Ministrstvom za obrambo
U-I-248/96 1998 Zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast (Uradni list SNOS in NVS, št. 7/45) (ZSNČ)
Up-7/98 1998 Odločba Republiškega senata za prekrške št. Pp-5058/97 z dne 11.11.1997 in odločba Sodnika za prekrške Šmarje pri Jelšah št. P/MT-96/96 z dne 5.5.1997 se v delu, ki se nanašata na odvzem lovske puške Sauer Sohn ca. 16/6 5 * 57 R, tovarniška št. 1890, in 4 lovskih nabojev cal. 6,5 * 57 R
U-I-341/98 1998 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/99) (ZUODNO), 45. tč. 2. čl.
U-I-326/98 1998 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen-B), posamezne določbe
Up-53/96 1998 Izvid in mnenje zdravniške komisije I. stopnje pri Območni enoti Koper Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 11.3.1997 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) (ZZVZZ), 82. in 83. čl.
Up-271/98 1998 Ustavne pritožbe zoper odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998
U-I-403/98 1998 Akt predsednika Državnega zbora št. 004-01/93-9/28 z dne 17. 9. 1998 o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 64/98)
U-I-125/95 1998 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) (ZN), 2. odst. 107. čl.
Up-52/96 1998 Sodba Vrhovnega sodišča št. RU 30/95 z dne 17. novembra 1995, sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. Ur 46/94 z dne 24. februarja 1995, odločba Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Centrala Ljubljana št. 710- Up/II-103/94-III-RM, DM in odločba Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Podružnice Ljubljana št. 93195 z dne 21. junija 1994
U-I-190/95 1998 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95)
U-I-143/97 1999 Statut Zbornice Slovenije za zasebno varovanje
U-I-224/95 1999 Statut Zbornice Slovenije za zasebno varovanje
Up-74/96 1999 Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 44/95 z dne 5.12.1995, odločba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 80/94 z dne 6.10.1994 in odločba Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji št. Sp 138/93 z dne 19.11.1993
U-I-284/94 1999 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97 in 50/98 - odl. US) (ZTuj), 1. odst. 16., 2. odst. 81. čl.
Up-331/98 1999 Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-118/95 1999 Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezna zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 21/95, 46/95, 70/95, 19/96, 44/96, 68/96, 19/97, 47/97, 75/97, 27/98 in 54/98) Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-11/96 1999 Uredba o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo (Uradni list RS, št. 47/94)
Up-120/97 1999 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 144/96-5 z dne 6. 2. 1997 v zvezi z odločbo Republiškega senata za prekrške št. Pp-1971/96 z dne 6. 9. 1996 in odločbo Sodnika za prekrške v Ormožu št. P 404/96 z dne 20. 3. 1996 Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US in 87/97) (ZP), 79. in 113. čl.
U-I-43/99 1999 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US in 56/98) (ZFO), 2. odst. 24. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) (ZFO-A), 2. odst. 25. čl. Uredba o začasni zagotovitvi dodatnih sredstev finančne izravnave občinam, ki ne dosegajo petinsedemdeset odstotkov izračunanega obsega primerne porabe za občino (Uradni list RS, št. 13/99 in 14/99 - p.), 2. in 3. čl.
U-I-89/99 1999 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS), 10., 3. odst. 40. čl.
U-I-87/99 1999 Sklep Vlade št. 803-05/98-1 z dne 11. 10. 1998
U-I-163/99 1999 Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 53/99) (ZRLVKP)
U-I-134/96 1999 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) (ZRPJZ), 1., 2., 3., 1. odst. 17., 18. čl. Sklep Vlade št. 113-02/93-4/20-8 z dne 15. 12. 1994
U-I-359/98 1999 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) (ZFO), 27. čl.
U-I-268/96 1999 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 9/94, 21/94 in 23/96) (SZ), 2. odst. 123. čl., 3. in 4. odst. 125. čl. in 5. in 7. odst. ter 1. stavek 8. odst. 125. čl.
U-I-22/99 1999 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 31/93 - odl. US, 31/93, 24/95 - odl. US, 20/97 - odl. US, 23/97 - odl. US, 65/98 - odl. US in 60/99 - odl. US) (ZDen), 2. odst. 72. čl.
U-I-273/98 1999 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 - p. b.) (ZZZDR), 78., 105. čl. Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 43/94 - odl. US) (ZSV), 88. čl.
U-I-276/96 2000 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) (ZRLI), 12. a
U-I-354/96 2000 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) (ZVDZ), 1. in 4. odst. 92. čl.
U-I-111/97 2000 Zakon o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 - p. p. in Uradni list RS, št. 44/90) (ZOro), 1. in 2. odst. 20. čl.
Up-78/00 2000 Sodba Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 168/00 z dne 23. 2. 2000
U-I-125/00 2000 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bokrači (Uradni list RS, št. 2/99), 5. čl.
Up-180/98 2000 Ustavna pritožba dr. B. B. B. B., dr. C. C. C. C., Č. Č. Č. Č. in D. D. D. D. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 1263/95-7 z dne 5. 3. 1998 v zvezi z odločbo Ministrstva za kulturo št. 464- 296/93 z dne 8. 6. 1995
U-I-383/98 2000 Odlok o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (Uradni list RS, št. 5/97 in 29/97), 1. al. 1. odst. 7. a čl.
U-I-221/00 2000 Zakon o azilu (Uradni list RTS, št. 61/99) (ZAzil), 2. al. 2. odst. 40. čl.
Up-321/98 2000 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 451/98 z dne 14. 10. 1998 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 84/95 z dne 29. 3. 1995 in sodbo Temeljnega sodišča v Kopru, Enote v Piranu, št. 143/94 z dne 10. 1. 1994
U-I-319/96 2000 Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91 in 52/2000) (ZV) Odlok o priobalnem pasu in koncesijah (Uradne objave Občine Piran, št. 11/96) Odlok o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih morskih vodah v Občini Piran (Uradne objave Občine Piran, št. 18/96)
U-I-265/98 2001 Dogovor o varnostno obveščevalnem sodelovanju med Obveščevalno varnostno službo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Sektorjem za varnostno in obveščevalno dejavnost v Ministrstvu za obrambo Republike Makedonije ter za oceno ustavnosti in zakonitosti postopka, po katerem je bil ta dogovor sklenjen PROBLEM : Ustavno sodišče, presoja postopka sprejemanja (sklepanja) splošnega akta. Ustavno sodišče, nepristojnost za presojo akta, ki ni mednarodna pogodba. Državni zbor, pristojnosti na področju sklepanja mednarodnih pogodb. Ustavno sodišče, pristojnost za presojo ustavnosti mednarodne pogodbe. Pritrdilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Rm-1/00 2001 Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, 1. čl.
U-I-117/00 2001 Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/2000) (ZLPZ)
U-I-101/99 2001 Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/98 in 2/99), 4. odst. 5., 6. al. 2. odst. 6. čl.
U-I-162/97 2001 Pravilnik o napredovanju na delovnem mestu Univerze v Ljubljani (27. 5. 1994, 22. 8. 1995 in 13. 11. 1996)
U-I-28/01 2001 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi - za naselje Pertoča in Ropoča (Uradni list RS, št. 108/2000)
U-I-251/99 2001 Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben, Savinja - Na strugi, Savinja - Kolenčeva struga, Dravinja in Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 31/96)
U-I-232/97 2001 Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih igre na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) (ZLPPOD), 13. čl.
U-I-18/99 2001 Odlok o zazidalnem načrtu Vojkov dom - Obala - TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 - Portorož (Uradne objave, št. 17/92)
U-I-94/97 2001 Sklep o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 6/97) Sklep o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 37/2000, 122/2000, 4/01 in 44/01) Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 6/97), 101. c, 101. d, 101. e, 101. f, 101. g in 101. h tč
U-I-312/97 2002 Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) (ZLPPOD), 22. čl.
U-I-92/01 2002 Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/2000 in 26/01) (ZPPGO), 5., 14. al. 6., 10., 11., 12., 13., 15., 23., 24., 25., 28. in 29. čl.
U-I-293/99 2002 Pravilnik o disciplinskem postopku Lovske družine Raka. 17. čl.
U-I-10/00 2002 Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) (ZKC), tč. 1. in 2. 1. odst. 8., 9. odst. 13. čl. Uredba o pridobitvi predhodnega soglasja k cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode (Uradni list RS, št. 82/99) Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 11/2000) Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 29/2000)
U-I-262/01 2002 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja JS Srednje Jarše "Ob razbremenilniku" in J4 Jarše center (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/99), 2. al. 2. odst. 4., 13. čl. Akt Občine Domžale št. 35101 - 193/00 - 36 z dne 14. 9. 2000,
U-I-397/98 2002 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - popr., 7/95 in 44/96) (ZDoh), 2. odst. 45. čl.
U-I-224/00 2002 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) (ZJC), 85. čl. Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95) (ZZK), 137. čl. Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80, 20/80 - popr. 36/90 in Uradni list RS, št. 4/91) (ZTLR), 2. odst. 25. čl.
U-I-211/01 2002 Akt o razpisu volitev v Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru z dne 3. 10. 2001
U-I-69/99 2002 Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) (ZCRP)
U-I-189/99 2002 Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) (ZPT), 53. čl.
U-I-93/00 2002 Zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) (ZPT), 7. odst. 3., 4. in 8. odst. 3., 1. odst. 11., 12., 20., 46. čl. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2000), 1. odst. 2., 8., 12., 1., 2., 3. in 4. odst. 10., 11., 13. čl. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer (Uradni list RS, št. 88/99, 26/2000 in 1/01), 8., 9. čl. Odlok o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer (Uradni list RS, št. 109/99, 30/2000 in 1/01) Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99) Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 22/02)
U-I-191/00 2002 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice-Tomačevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in 15/89 ter Uradni list RS, št. 27/92 in 49/95), 66. čl.