Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 53
Povezave Ločena mnenja
Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani in se zaposlil kot pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Leta 1970 je postal namestnik občinskega javnega tožilca, leta 1976 pa namestnik republiškega javnega tožilca. Od leta 1988 je bil vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer je bil med drugim vodja kazenskega oddelka, predsednik senata za računsko upravne spore. Leta 1997 je bil imenovan za  predsednika Vrhovnega sodišča in je to funkcijo opravljal do leta 2003. Od leta 2003 do izvolitve za ustavnega sodnika je bil sodnik svetnik na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga papirjev. Kot predsednik Vrhovnega sodišča je bil soustanovitelj stalne konference vrhovnih sodišč Srednje Evrope, v sodelovanju z ministrom za pravosodje pa soustanovitelj Centra za izobraževanje v pravosodju. Od leta 1984 je vodil več delovnih skupin za pripravo zakonodaje s kazenskega področja in kot svetovalec sodeloval pri delu posameznih delovnih skupin za pripravo zakonov. Sodeloval je tudi v pristopnih pogajanjih za vključitev v Evropsko unijo. Doktoriral je s področja kazenskega prava (Odgovornost za kazniva dejanja). Veliko je objavljal v tujih in domačih strokovnih revijah in je avtor (Kazenski zakon SR Slovenije s komentarjem in sodno prakso leta 1985 in 1988, Kazenski zakon s komentarjem – posebni del leta 2002, Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja leta 2007) oziroma soavtor strokovnih monografij (Komentar Ustave Republike Slovenije in Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem leta 2000). Ukvarja se tudi s pedagoškim delom kot predavatelj predmeta Gospodarsko kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer občasno tudi predava na podiplomskem študiju. Leta 2007 in 2008 je opravljal tudi delo predstojnika Katedre za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Občasno sodeluje tudi z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani ter predava na seminarjih in sodniških šolah.  Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 27. 3. 2008.