Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 62
Povezave Ločena mnenja

Rojena je bila leta 1978 v Ljubljani. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2002. Leta 2003 je prejela štipendijo ameriškega zunanjega ministrstva v okviru programa Ron Brown Fellowship za magistrski študij prava na Pravni fakulteti Univerze Notre Dame v Združenih državah Amerike. V okviru magistrskega študija je študirala ameriško ustavno pravo, mednarodno pravo, mednarodno humanitarno pravo, regionalne in univerzalne sisteme za varstvo človekovih pravic ter se izpopolnjevala v pravnem raziskovanju in pisanju. Magistrirala je leta 2004 z magistrsko nalogo o mehanizmih Organizacije združenih narodov za varstvo človekovih pravic. Po končanem študiju v ZDA je leta 2004 opravljala šestmesečno prakso pri organizaciji Human Rights Watch v New Yorku, kjer se je ukvarjala s spremljanjem sojenj za vojna hudodelstva in hudodelstva proti človečnosti pred mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo. Po končanem magistrskem študiju se je vrnila v Slovenijo. Leta 2006 je po opravljenem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani opravila pravniški državni izpit. Leta 2011 je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o ustavnih, mednarodnopravnih, primerjalnih in drugih pravnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije.

Od 2004 do 2018 je bila raziskovalka pri zasebnem raziskovalnem zavodu Mirovnem inštitutu – Inštitutu za družbene in politične študije. Šest let je bila njegova direktorica. V tem času je kot raziskovalka delala na 32 uspešno zaključenih znanstveno-raziskovalnih in akcijskih projektih. Njena bibliografija obsega več kot 350 bibliografskih enot. Njeno delo je bilo interdisciplinarno in osredotočeno na identifikacijo pomanjkljivosti pravnega normiranja, konfliktov pravnih norm in na pravilnost implementacije pravnih predpisov v praksi. Primarno se je ukvarjala z različnimi vidiki upravnega prava, kot pričajo objave monografij Upravno pravo, ranljive skupine in človekove pravice (2019), Migration Law in Slovenia (2018, 2011), Erased: citizenship, residence rights and the constitution in Slovenia (2016) ter Izbris in (ne)ustavna demokracija (2012). Njeno delo na področju upravnega prava se prepleta s prvinami ustavnega, mednarodnega, evropskega, delovnega, socialnega, kazenskega in družinskega prava. Je so-urednica in so-avtorica več zbornikov, med drugim Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju (2017) in Causes and consequences of migrant criminalization (2020). Na področju evropskega prava je preučevala ureditev svobode gibanja, migracijske ureditve, ureditev mednarodne zaščite ter varstvo pred diskriminacijo na ravni Evropske unije. Na področju kazenskega prava je preučevala pregon sovražnega govora, varstvo načela enakosti v kazenskih postopkih, varovanje procesnih pravic obdolžencev v kazenskih postopkih in ureditev evropskega naloga za prijetje in predajo, sodelovala pa je tudi pri pripravi Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika.

Vsebinsko se je v okviru navedenih pravnih disciplin posvečala tematskim študijam temeljnih ustavnih pravic, migracijskega in begunskega prava, državljanstva in apatridnosti, varstva pred diskriminacijo, študijam svobode izražanja, sovražnega govora in zločinov iz sovraštva ter procesnim pravicam v upravnem postopku. Pridobila je financiranje Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost za podoktorski raziskovalni projekt Temeljne pravice državljanov in tujcev v Evropski uniji in temeljni raziskovalni projekt Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom. Preučevala je analize presečnosti identitet, ki posameznike prek konfliktnih pravnih norm nacionalnega, evropskega ali mednarodnega prava postavljajo v specifične in zahtevne pravne položaje, ki potrebujejo pravno normiranje. Ukvarjala se je s temeljnimi ustavnimi načeli, zlasti načelom pravne države, legalitetnim načelom in načelom delitve oblasti, z referendumom kot načinom izražanja pravice do sodelovanja posameznikov pri upravljanju javnih zadev, s skladnostjo nacionalnih predpisov z mednarodnimi konvencijami in evropskimi pravnimi viri ter s spremljanjem sodne prakse mednarodnih sodišč. Pripravila je več študij za Evropski parlament in Evropsko komisijo ter vodila raziskovalno skupino, ki je pripravljala letna in tematska poročila o stanju temeljnih pravic v Sloveniji za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice. Bila je članica Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi (2015–2020), članica Medresorske komisije za človekove pravice pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS (2011–2014), članica Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb zakona na področju varstva pred diskriminacijo (2011–2012) in članica Sveta Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja (2009–2012). Bila je tudi članica Novinarskega častnega razsodišča (2011–2015), ki se ukvarja z obravnavo prijav in ugotavljanjem kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije.

Njena dela je objavila vrsta priznanih domačih in mednarodnih založb in revij, kot so Uradni list, GV založba, Časopis za kritiko znanosti, Dve Domovini, Delavci in delodajalci, Pravnik, Javna uprava, Teorija in praksa, Pravosodni bilten, Lex Localis, Maastricht journal of European and comparative law, Southeastern Europe, Brill, International Migration, Kluwer Law International, Hart Publishing, Springer, Intersentia in Cambridge Scholars Publishing.

Od leta 2018 je slovenska članica Evropske mreže za boj proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope (ECRI), v katero je bila leta 2022 imenovana za drugi mandat (2023–27). Od 2008 do 2022 je bila članica Evropske mreže pravnih strokovnjakov za področje nediskriminacije, ki za Evropsko komisijo pripravlja poročila o nacionalnih predpisih in sodni praksi na področju varstva pred diskriminacijo. Je dolgoletna članica več mednarodnih strokovnih združenj pravnikov (npr. akademske mreže Odysseus za pravo beguncev in tujcev, mreže ECSOL za pravo na področju spolne usmerjenosti in mreže CINETS, ki preučuje kriminalizacijo migracij). Dejavna je v mednarodni akademski in raziskovalni sferi, kar izkazuje s številnimi udeležbami na konferencah na tujih univerzah, med drugim v Bristolu, Marylandu, Nagoyi, Toulousu, Madridu, Lundu, Bruslju, Hamburgu in drugod po Sloveniji in Evropi. Kot raziskovalka (z nazivom višja znanstvena sodelavka od leta 2016) je sodelovala pri številnih mednarodnih projektih v mednarodnih skupinah raziskovalcev na univerzah in inštitutih v Gradcu, Padovi, Trentu, Bruslju, Budimpešti, Varšavi in Bratislavi. Je članica International Law Association (ILA), prek katerega je dejavna tudi v dveh mednarodnih ILA odborih – za človekove pravice v času izrednih razmer in za migracije ter mednarodno pravo.

Od 2018 do 2022 je delala kot vodja Oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo pri Zagovorniku načela enakosti. Kot del vodstva organa je bila odgovorna za koordinacijo obravnave predlogov za obravnavo diskriminacije, vodenje preiskav, pripravo ocene diskriminatornosti predpisov, pripravo zahtev za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov ter sodelovanje Zagovornika v sodnih postopkih pred sodišči.

Poleg izvajanja znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela redno predava. Bila je asistentka za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2017–2019). Je docentka in nosilka predmeta Medijsko pravo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (2021–). V sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje pogosto predava zaposlenim v pravosodnem sistemu. Predavala je na usposabljanjih Evropske pravne akademije (ERA). Kot gostujoča predavateljica je predavala na številnih slovenskih in tujih univerzah in fakultetah, zlasti na Pravni fakulteti, Fakulteti za upravo, Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru ter na univerzah v tujini – King’s College London, Leiden, Bologna in Palermo, kjer je bila leta 2016 tudi gostujoča raziskovalka.

Funkcijo ustavne sodnice je začela opravljati 1. januarja 2023.