Ločena mnenja - Doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon

Številka Leto Akt
Up-919/23 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 111/2023 z dne 7. 6. 2023
Up-199/21 2023 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 39580/2017 z dne 7. 1. 2021, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 39580/2017 z dne 26. 3. 2019 in sodba Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 39580/2017 z dne 20. 9. 2018
Up-94/22 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 178/2021 z dne 17. 11. 2021 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1476/2018 z dne 17. 5. 2021
Up-845/21 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 14/2021 z dne 6. 7. 2021 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 362/2020 z dne 11. 8. 2020 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1213/2019 z dne 11. 2. 2020
Up-1513/22 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 98/2022 z dne 10. 5. 2022 v zvezi sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 173/2021 z dne 24. 11. 2021
U-I-473/22 2023 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 24. čl. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17, 59/19 in 90/21) (SZ-1), 107. čl. in 1. odst. 173. čl.
U-I-772/21 2023 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) (ZSPJS), 4., 5. in 6. odst. 5. čl., 2. odst. 10. čl. v zvezi s Prilogo 1 in Prilogo 3, 2. in 3. odst. 23. čl., 32.a čl., 32.b čl. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15 in 72/19) (ZUJF), 164. čl., 2. in 9. odst. 166. čl., 2. odst. 167. čl., 2. odst. 168. čl., 2. odst. 172. čl., 2. odst. 173. čl., 1. odst. 177. čl., 1. odst. 179. čl. Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15) (ZSS), 53. čl.
Up-637/21 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 27/2021 z dne 19. 5. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2258/2018 z dne 4. 1. 2021
U-I-475/22, Up-1729/22 2023 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) (KZ-1), 3. odst. 308. čl., 6. odst. 308. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44179/2020 z dne 13. 10. 2022 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VI Kp 44179/2020 z dne 30. 8. 2021 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 44179/2020 z dne 10. 3. 2021
U-I-39/22, Up-16/22 2023 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 1. odst. 11. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 38/2021 z dne 6. 10. 2021 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 2425/2018 z dne 7. 9. 2020
U-I-178/22 2023 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 117/20) Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21, 64/21 in 103/21) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20, 190/20 in 192/20) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ((Uradni list RS, št. 55/21, 60/21 in 62/21) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20 in 190/20) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 204/20) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21) Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21 in 93/21) Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21 in 66/21) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 120/21, 124/21 in 126/21) Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 47/21) Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/21 in 66/21) Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/21) Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/21 in 25/21)
U-I-479/22 2023 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22) (ZRTVS-1B), 1.a, 2., 4. in 5. odst. 23. čl. ter 24. in 25. čl.
Up-853/19 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 127/2018 z dne 9. 5. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1220/2017 z dne 17. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 34/2013 z dne 28. 2. 2017