Ločena mnenja - Franc Testen

Številka Leto Akt
U-I-150/92 1993 Odlok Občinske skupščine Ormož o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 37/92), 8. in 12. čl.
U-I-13/94 1994 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93) (ZLS), 95. čl.
U-I-138/93 1994 Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo) (CZ), 32. čl.
U-I-83/94 1994 Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 3. odst. 8. čl.
U-I-164/92 1995 Navodilo Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljane za opravljanje blagovnega prometa in storitev na začasni deponiji (Ur. list RS, št. 14/91-I), 6., 9. in 10. čl.
U-I-285/94 1995 Zakon o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) (ZUpr), 1. odst. 101. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94 in 14/95) (ZLS), 3. odst. 99. a čl.
U-I-22/94 1995 Zakon o visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 67/93) (ZVis), 2. odst. 60. čl.
Up-123/95 1995 Sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 766/95 z dne 28/8-1995 in št. Kp 789/95 z dne 4/9-1995 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 941/95, Ks 953/95 z dne 25/9-1995
Up-127/95 1995 Sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 766/95 z dne 28/8-1995 in št. Kp 789/95 z dne 4/9-1995 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 941/95, Ks 953/95 z dne 25/9-1995
U-I-266/95 1995 Zahteva za razpis referenduma 40. čl. Zakona o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS)
Up-134/95 1996 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Uv 13/94-8 z dne 12.7.1995 Sklepa Sodnega sveta št. 751-4/94 z dne 7.11.1994 in št. 3/95- 252 z dne 6.10.1995
Up-5/93 1996 Ustavna pritožba D.G. zoper 1. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 20/93 z dne 22.1.1993 v zvezi s sklepom istega sodišča št. I Kr 47/93 z dne 20.1.1993, 2. sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 48/93 z dne 23.2.1993 v zvezi s sklepom Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 46/93 z dne 17.2.1993 in 3. sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 118/93 z dne 29.4.1993 v zvezi s sklepom Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 126/93 z dne 23.4.1993, 4. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. K 70/93 z dne 18.5.1993, 5. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 343/93 z dne 9.11.1993 in 6. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. K 439/93 z dne 7.1.1994 Ustavna pritožba D.G. zoper 1. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 20/93 z dne 22.1.1993 v zvezi s sklepom istega sodišča št. I Kr 47/93 z dne 20.1.1993, 2. sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 48/93 z dne 23.2.1993 v zvezi s sklepom Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 46/93 z dne 17.2.1993 in 3. sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 118/93 z dne 29.4.1993 v zvezi s sklepom Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 126/93 z dne 23.4.1993, 4. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. K 70/93 z dne 18.5.1993, 5. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. Ks 343/93 z dne 9.11.1993 in 6. sklep Temeljnega sodišča v Celju, Enote v Celju, št. K 439/93 z dne 7.1.1994
U-I-201/96 1996 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI) Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 25/96), 3. in 4. tč.
U-I-304/96 1996 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96 in 53/96) (OdRZRV)
U-I-121/97 1997 Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji
Up-132/96 1997 Predlog za izdajo dopolnilne odločbe v zadevi št. Up-132/96
U-I-123/95 1998 Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 2. odst. 109. čl.
Up-237/97 1998 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1146/95 z dne 4.6.1997 Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 362/D-108/93 z dne 30.9.1997
U-I-119/98 1998 Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin (Uradni list RS, št. 21/98)
Up-121/94 1998 Ustavna pritožba dr. V. P. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips-50/96 z dne 10.12.1996 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp-46/95 z dne 1.2.1996 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps-1079/94 z dne 2.12.1994
U-I-12/97 1998 Zakon o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96) (ZNGUIG), 3. odst. 3. čl., 25. čl.
U-I-190/95 1998 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95)
Up-331/98 1999 Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-114/98 1999 Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) (ZPKri)
U-I-242/96 1999 Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96 in 76/97), 2. odst. 4., 2. stavek 2. odst. 5., 2. odst. 6., 10. čl.
U-I-163/99 1999 Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 53/99) (ZRLVKP) Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 53/99) (ZRLVKP)
U-I-308/97 1999 Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ), 1. odst. 50. čl. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 16/96 in 71/97 . obv. razl.), 2. odst. 2. čl. in 1. al. tč. b 9. čl.
U-I-289/97 1999 Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 popr.)
U-I-276/96 2000 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) (ZRLI), 12. a
U-I-354/96 2000 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) (ZVDZ), 1. in 4. odst. 92. čl.
U-I-313/98 2000 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 - odl. US) (ZObr), 2. odst. 9. čl., 4. odst. 11. čl. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) (ZVNDN), 1. in 4. odst. 25. čl., 2. in 3. odst. 25. čl., 3. odst. 30. čl. Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 35/97)
U-I-139/96 2000 Kazenski zakonik (Uradni list FLRJ, št. 13/51) (KZ), 1., 2. in 3. odst. 303. Kazenski zakon SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90) (KZ), 249. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94 in 23/99) (KZ), 311. čl.
U-I-417/98 2000 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 79/93, 7/94, 33/94 in 70/95) (ZLV), 14. čl.
U-I-48/98 2000 Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 48/92) (ZEVP)
U-I-274/97 2000 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) (ZRPJZ), 2. al. 1. odst. 29. čl.
U-I-204/00 2000 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), 2., 20., 90., 92. in 93. čl.
U-I-238/99 2000 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 73/94 - odl. US in 88/99) (ZRTV), 2. odst. 15. čl., 1. odst. 15. e čl., 2. in 3. al. 1. odst. 15. g., 1. in 2. odst. 15. h čl., 1. al. 1. odst. 14., 4. odst. 15., 15. c, 15. d, 15. f, 15. i, 15. č, 15. e, 15. g in 15. h čl.
Up-2/99 2001 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 24/96 z dne 15. 10. 1998 Odločbi Ministrstva za notranje zadeve št. 0012-XVII-203.852 z dne 10. 11. 1995 in Upravne enote Logatec št. 252-59/93 z dne 30. 8. 1995
U-I-416/98 2001 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in 70/2000) (ZLS) Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in 75/98) (ZUODNO), 8. tč. 3. čl.
Rm-1/00 2001 Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, 1. čl.
U-I-117/00 2001 Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/2000) (ZLPZ)
Up-232/00 2001 Sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 378/99 z dne 19. 4. 2000
Up-285/97 2001 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 662/97 z dne 23. 7. 1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. K 317/94 z dne 1. 7. 1997 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 17/95 z dne 27. 2. 1996 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije št. Sp 1746/91 z dne 21. 11. 1991 in z odločbo Sodišča združenega dela v Kranju št. S 111/90 z dne 19. 9. 1991
Up-168/98 2001 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 574/97 z dne 19. 3. 1998 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 106/96 z dne 30. 9. 1997
U-I-10/99 2001 Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93, 64/93, 64/94, 69/94, 33/95, 38/96, 39/97 in 81/97), 35. čl.
Up-314/99 2001 Ustavna pritožba E. E., F. F., G. G., H. H., I. I., J. J., K. K. in L. L. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/99 z dne 16. 9. 1999 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Cpg 1073/97 z dne 14. 1. 1999 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 445/96 z dne 9. 7. 1997 Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/99 z dne 16. 9. 1999
U-I-283/00 2001 Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni list RS, št. 86/2000) (ZNSVS) 3., 4., 21., 22., 2. odst. 43. čl.
U-I-68/98 2001 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96 - popr.) (ZOFVI), 3. odst. 72. čl., 4. odst. 72. čl.
U-I-45/99 2001 Zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) Odlok o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 in 46/91 ter Uradni list RS, št. 33/91-I)
U-I-46/99 2001 Zakon o posebni taksi za uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 3/91 - popr. 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91 in 46/91)
U-I-262/01 2002 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja JS Srednje Jarše "Ob razbremenilniku" in J4 Jarše center (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/99), 2. al. 2. odst. 4., 13. čl. Akt Občine Domžale št. 35101 - 193/00 - 36 z dne 14. 9. 2000