Ločena mnenja - Jan Zobec

Številka Leto Akt
Up-309/05 2008 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1010/2004 z dne 3. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 49/2003 z dne 19. 3. 2004
Up-360/05 2008 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 213/2004 z dne 1. 2. 2005, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 136/2003 z dne 9. 4. 2004 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1459/2000 z dne 22. 1. 2003
Up-1618/08 2009 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up-153/2008 z dne 23. 4. 2008 in sklep Upravnega sodišča št. U 479/2008 z dne 16. 3. 2008
U-II-1/09 2009 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)
Up-770/06 2009 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 248/2005 z dne 28. 3. 2006 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 132/2005 z dne 16. 3. 2005
Rm-1/09 2010 Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, tč. (a) 1. odst. 3. čl., tč. (a) 4. čl. ter 2. in 3. odst. 7. čl.
Up-2113/08 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 65/2007 z dne 22. 4. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 381/2005 z dne 7. 11. 2006
U-II-1/10 2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD)
Up-2414/08 2010 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 5703/2007 z dne 18. 6. 2008 in 6. točka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3981/2006 - I z dne 18. 10. 2007
Up-147/09 2010 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4372/2008 z dne 19. 11. 2008
U-II-1/11 2011 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) (ZPIZ)
Up-23/09 2011 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1356/2006 z dne 14. 3. 2007
Up-456/10, U-I-89/10 2011 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj), 3. tč. 98. čl. v zvezi s 1., 2. in 4. odst. 47. čl. Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-3354/2009-2408 z dne 19. 1. 2010 Postopek o prekršku v zadevi št. ZSV 3354/2009, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07, 58/09 in 99/10) (ZMZ), 2. odst. 78. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP)
U-I-209/09, U-I-210/09 2011 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 108/09 in 9/11) (ZP), 2. odst. 20. čl.
U-I-109/10 2011 Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 44/09)
Up-1273/09 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 260/2009 z dne 16. 7. 2009
U-I-23/12 2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) (ZLPLS)
U-I-229/11 2012 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU), 3. čl., 47. čl., 48. čl., 49. čl., 52. čl., 55. čl. in 56. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 106.b čl.
Up-648/09 2012 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 768/2008 z dne 26. 3. 2009
Up-858/09 2012 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 767/2008 z dne 22. 4. 2009
U-I-83/11, Up-938/10 2012 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 177/2010 z dne 4. 5. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Postojni št. In 18/2009 z dne 27. 11. 2009 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP)
U-I-212/10 2013 Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, in Uradni list RS, št. 67/01) (ZD)
U-I-40/12 2013 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12) (ZPOmK), 1. st. 1. odst. 28. čl., 54. čl., 56. čl., 57. čl., 59. čl in 61. čl
U-I-169/10 2013 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 3. odst. 11. čl.
U-I-158/11 2013 Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO), 12. čl.
U-I-313/13 2014 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr), 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 14., 15., 25., 26. in 33. čl.
U-I-313/13 2014 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)
Up-373/14 2014 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013
Up-790/14, U-I-227/14 2014 Ustavna pritožba zoper sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca št. 020-02/14-39/29 z dne 15. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 74/14) Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) (ZPos)
U-I-269/12 2014 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl.
U-II-1/15 2015 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15)
Up-645/13 2016 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 352/2013 z dne 9. 4. 2014, sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 5/2013 z dne 29. 5. 2013, sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I R 488/2011 z dne 23. 11. 2012 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I R 488/2011 z dne 13. 8. 2012
U-I-85/16, Up-398/16 2016 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl. Ustavna pritožba zoper akta predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 2. 5. 2016 in 5. 5. 2016 ter zoper akta predsednika Državnega zbora o predložitvi zakonov v razglasitev in objavo z dne 3. 5. 2016 in 6. 5. 2016 Spor o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov, 1. tč. izreka
Up-320/15 2017 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 87/2013 z dne 19. 2. 2015
Up-195/13, U-I-67/16 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1)
Up-979/15 2017 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015