Ločena mnenja - Jasna Pogačar

Številka Leto Akt
U-I-147/08, Up-1547/08 2009 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. in 4. odst. 25. čl. Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 145/2008 z dne 10. 4. 2008 in sklep Upravnega sodišča št. U 1274/2007 z dne 5. 2. 2008
U-II-1/10 2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD)
Up-23/09 2011 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1356/2006 z dne 14. 3. 2007
U-II-2/11 2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) (ZVDAGA)
U-II-3/11 2011 Družinski zakonik (EPA 817-V) (DZ)
U-I-249/10 2012 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) (ZSPJS), 2. čl., 1. do 10. odst. 42. čl.
U-I-289/12 2013 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), 5. čl.
U-II-1/15 2015 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15)