Ločena mnenja - Mag. Marija Krisper Kramberger

Številka Leto Akt
Up-157/00 2003 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2031/99 z dne 10. 2. 2000 in sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. P 166/99 z dne 26. 10. 1999
U-II-2/03 2003 Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev"
Up-77/01 2004 Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 597/2000 z dne 12. 12. 2000 in sodba Okrajnega sodišča v Piranu št. P 90/99 z dne 16. 3. 2000 Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1104/2002 z dne 9. 9. 2003 in sodba Okrajnega sodišča v Piranu št. P 338/2000 z dne 30. 8. 2002
Up-53/02 2004 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 202/2001 z dne 19. 12. 2001, sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 97/2000 z dne 9. 1. 2001 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št P 412/97 z dne 23. 11. 1999
U-I-65/05 2005 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/2000) (ZUS)
Up-133/04 2005 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 999/2003 z dne 6. 11. 2003 in sodba Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka na Ptuju, št. Pd 287/2000 z dne 6. 3. 2003
Up-467/04 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 208/2003 z dne 6. 4. 2004
Up-77/04 2006 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003
Up-16/06 2006 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 3167/2005 z dne 7. 9. 2005 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. št. I Cp 1594/2002 z dne 20. 11. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 470/96 z dne 24. 4. 2002
Up-1130/05 2007 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 674/2005 z dne 11. 10. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu št. I 167/2001 z dne 4. 4. 2005 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 674/2005 z dne 11. 10. 2005 in sklep Okrajnega sodišča v Tolminu št. I 167/2001 z dne 4. 4. 2005
Up-609/05,Up-732/06 2007 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 114/2005 z dne 21. 2. 2006 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 115/2005 z dne 7. 6. 2005 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 66/93 z dne 15. 3. 2005
Up-719/06 2007 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 80/2006 z dne 29. 3. 2006
U-I-354/06 2008 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni vestnik občine Moravče, št. 1/06), 2. odst. 9. čl.
Up-360/05 2008 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 213/2004 z dne 1. 2. 2005, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 136/2003 z dne 9. 4. 2004 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1459/2000 z dne 22. 1. 2003
U-I-54/06 2009 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) (ZIZ), posamezne določbe Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.) (ZPP), 10. čl. Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in nasl) (ZS), posamezne določbe Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04 in nasl.) (ZDavP), 74. čl. Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in nasl.) (ZPPDen), posamezne določbe Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) (ZDStA), 1. odst. 35. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in nasl.) (ZPol), 1. odst. 55. čl. Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl.) (ZJSRS), posamezne določbe Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01 in nasl.) (ZBPP), 20. in 33. čl.
U-I-128/08, Up-933/08 2009 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 21/94, 23/96, 1/2000, 69/03 in 57/08) (SZ), 1. odst. 56. čl., 1. odst. 150. čl. in 3. al. 1. odst. 196. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 616/2005 z dne 17. 1. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2142/2005 z dne 1. 6. 2005
Up-1802/08 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3256/2007 z dne 6. 2. 2008 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 213/2004-III z dne 4. 12. 2006
U-I-92/07 2010 Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) (ZVS), 1. odst. 13. čl., 1. in 5. tč. 14. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl., 3. odst. 24. čl., 4. odst. 24. čl., 25. čl., 2. odst. 25. čl., 26. čl., zadnji st. 1. odst. 27. čl., 5. odst. 27. čl., 3. odst. 29. čl., 30. čl. in 32. čl. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, ter Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 20. čl. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 52. čl.