Ločena mnenja - Mag. Matevž Krivic

Številka Leto Akt
U-I-58/90 1991 Sklepi Občinske skupščine Velenje: 1. o razveljavitvi odloka Izvršnega sveta iste občinske skupščine o določitvi cen z dne 22/6-1990 2. o začasnem sprejemu odredbe o določitvi cen (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/90)
U-I-27/92 1992 Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 26/86 in 74/87) (ZKP), 6. tč. 1. odst. 404. čl.
U-I-95/91 1992 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen
U-I-136/92 1993 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZDRS), zlasti 13. a in 40. čl.
U-I-147/92 1993 Zakon o dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/91-I) (ZDRS-A)
U-I-60/92 1993 Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SFRJ, št. 24/74 in 38/84) (ZSZD) Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SRS, št. 21/86 - prečiščeno besedilo, 41/87 in 8/90) (ZSZD)
U-I-83/92 1993 Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.
U-I-108/91 1993 Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZP), 145. b čl.
U-I-32/93 1993 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 45. čl.
U-I-21/91 1993 Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur. list SRS, št. 18/89), 2. odst. 16. čl.
U-I-106/92 1993 Poslovnik o volitvah predstavnikov zavoda v svet zavoda Klinični center Ljubljana, z dne 23/7-1992
U-I-123/92 1993 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 in 43/92) (ZPIZ), 162. čl.
U-I-71/93 1993 Sklep državnega sveta Republike Slovenije o profesionalnem opravljanju funkcije predsednika državnega sveta z dne 15/1-1993 Sklep istega organa o začasnih kriterijih za izplačevanje nadomestila dela plače ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta z dne 2/2-1993 (Ur. list RS, št. 8/93)
U-I-85/93 1993 Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Ur. list RS, št. 16/92) (ZPDJVZ), 5. in 13. čl.
U-I-114/92 1993 Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izračun plač delavcem po zakonu v aprilu 1992
U-I-46/92 1993 Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-96/92 1993 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen), 81. čl.
U-I-110/93 1993 Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) (ZOZ), 35. čl.
U-I-89/93 1994 Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92)
U-I-13/94 1994 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93) (ZLS), 95. čl.
U-I-197/93 1994 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)
U-I-76/91 1994 Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90) (ZDimS), 2. odst. 2. čl. Odlok o dimnikarski službi (Ur. vestnik občine Domžale, št. 23/90) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju občine Domžale (Občinski poročevalec, z dne 20/12-1990)
U-I-6/93 1994 Uredba o vojaških sodiščih, z dne 24/5-1944
U-I-193/93 1994 Zakon o notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28/80, 27/89 in Ur. list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93) (ZNZ), 98. b čl. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. list SRS, št. 17/78 in Ur. list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93) (ZIKS), 122. a čl. Zakon o carinski službi (Ur. list RS, št. 1/91 in 58/93) (ZCS), 35. a čl. Zakon o zračni plovbi (Ur. list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Ur. list RS, št. 59/93) (ZZraP), 147. a čl.
U-I-14/91 1994 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)
U-I-90/94 1994 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Ur. list RS, št. 22/94), ki določa referendumska območja za ustanovitev občine Koper, I. poglavja 73. točke
U-I-85/94 1994 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Ur. list RS, št. 22/94), ki pod številko 22. razglaša referendumsko območje za ustanovitev občine Stari trg ob Kolpi, ki obsega tudi vsa naselja krajevne skupnosti Poljanska dolina ob Kolpi
U-I-94/94 1994 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Ur. list RS, št. 22/94), I. točka 276. referendumskega območja
U-I-137/93 1994 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 56/92) (ZSV), 1. odst. 76. čl.
U-I-32/94 1994 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 71/93) (ZDR-B), 2. odst. 7. čl.
U-I-161/92 1994 Zakon o Državnem svetu (Ur. list RS, št. 44/92) (ZDSve)
U-I-33/94 1994 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92 in 5/94) (ZPIZ), 160. čl. Sklepa Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o uskladitvi pokojnin od 1/1-1994 z dne 18/1-1994 (Ur. list RS, št. 4/94) in z dne 15/2-1994 (Ur. list RS, št. 9/94)
U-I-144/94 1994 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93) (ZLS), 13. čl. ter 1. in 3. odst. 14. čl. Odlok o določitvi referendumskega območja za ustanovitev občine Koper (Ur. list RS, št. 38/94) Odlok o razpisu referenduma za ustanovitev občine Koper (Ur. list RS, št. 38/94)
U-I-83/94 1994 Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 3. odst. 8. čl.
U-I-183/94 1994 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št. 60/94) (ZUODNO), 2. in 3. čl.
U-I-172/94 1994 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. list RS, št. 18/94) (ZRTVS), 2. odst. 31. čl.
U-I-28/94 1995 Sklepi o višini RTV naročnine (Ur. list RS, št. 12/93, 28/93 in 17/94).
U-I-94/93 1995 Odlok Vlade Republike Slovenije o poračunu zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. list RS, št. 47/92)
U-I-179/94 1995 Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94) (ZS), 128. čl.
U-I-209/93 1995 Sodni poslovnik za redna sodišča (Ur. list SRS, št. 26/78, 20/88 in 2/89) Razpored dela sodnikov Temeljnega sodišča v Ljubljani za leto 1993
U-I-53/93 1995 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS, št. 15/76 , 1/89) (ZZZDR), 106. čl.
U-I-285/94 1995 Zakon o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) (ZUpr), 1. odst. 101. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94 in 14/95) (ZLS), 3. odst. 99. a čl.
U-I-182/94 1995 Odlok o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Nova Gorica v javni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica št. 513-02/92-5/1-8 z dne 29.12.1992, 10. čl. Statut Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica z dne 15.7.1993, 23. čl.
U-I-9/95 1995 Sklep 20. seje Izvršnega sveta Skupščine občine Maribor z dne 21.11.1994 o tem, da morajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Skupščina občine Maribor in ki so po uveljavitvi Stanovanjskega zakona odprodali stanovanja, v katerih so imeli najemno pravico nihovi delavci, sredstva od prodanih stanovanj nakazati na žiro račun Stanovanjskega sklada Občine Maribor
U-I-16/94 1995 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92- odl. US, 13/93 - odl US in 31/93, 24/95 - odl. US in 29/95) (ZDen), 80., 81. in 83. čl.
U-I-323/94 1995 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US, 31/93, 24/95 - odl. US in 29/95) (ZDen), 73. čl.
U-I-22/94 1995 Zakon o visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 67/93) (ZVis), 2. odst. 60. čl.
U-I-344/94 1995 Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94 in 82/94) (ZN), 6. tč. 1. odst. 8. čl.
U-I-150/94 1995 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92 in 5/94) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl. in 4. odst. 52. čl.
U-I-58/95 1995 Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95 in 20/95) (ZLS), 28. čl., 6., 7., 8. in 11. al. 29. čl., 30. čl., 31. čl., 4. odst. 33. čl., 1. stavek 5. odst. 35. čl., 2. odst. 42. čl., 1. odst. 50. čl. in 2. stavek 2. odst. 99. čl.
Up-38/93 1995 Sodba Vrhovnega sodišča št. 1083/92-6 z dne 24/6-1993 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/6-XVII-306-259/1 z dne 26/10-1992
U-I-77/93 1995 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl.
Up-74/95 1995 Sklep Višjega sodišča v Kopru opr. št. Kp 147/95 z dne 10/5-1995 Sklep Okrožnega sodišča v Kopru opr. št. Ks 329/95 z dne 5/5-1995
U-I-322/94 1995 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 11/91) (ZZ)
U-I-78/93 1995 Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl.
U-I-89/95 1995 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) (ZKP), 73., 128., 3. odst. 240. čl. in 1. odst. 331. čl.
U-I-304/94 1995 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št. 60/94, 69/94 in 73/94 - odl. US) (ZUODNO), 2. in 3. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95 in 20/95 - odl. US) (ZLS), 9. in 5. odst. 16. čl.
U-I-266/95 1995 Zahteva za razpis referenduma 40. čl. Zakona o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS)
U-I-147/94 1995 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah (Ur. list RS - Mednarodne pogodbe, št. 13/92 Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. list RS, št. 45/92) (ZZSV), del loločbe 1. čl., ki se glasi: 's stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji'
U-I-92/94 1995 Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. list RS, št. 71/93) (ZNOFP), 3. odst. 16. in 18. čl.
U-I-280/95 1995 Statut Občine Puconci (Ur. list RS, št. 34/95), 34. čl.
U-I-157/94 1996 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in 45/94), 1. odst. 62. čl. in 1. odst. 65. čl. Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 1/92 in 42/94), 6. al. 98. čl. in 1. in 2. odst. 120. čl.
U-I-106/95 1996 Zakon o volitvah v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92), 2. odst. 93. čl.
U-I-311/94 1996 Zakon o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94)
U-I-312/94 1996 Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 62/94)
Up-175/95 1996 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1185/95 z dne 22.12.1995 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1217/95 z dne 19.12.1995 in Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 252/95 z dne 3.11.1995
U-I-309/94 1996 Zakon o volitvah v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92), 1. odst. 52., 53. čl. in 103. do 109. čl. Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
Up-134/95 1996 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Uv 13/94-8 z dne 12.7.1995 Sklepa Sodnega sveta št. 751-4/94 z dne 7.11.1994 in št. 3/95- 252 z dne 6.10.1995
U-I-119/94 1996 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 19/91, 9/94 in 21/94), 18., 54., 56., 2. odst. 113., 115., 117., 125., 150. čl.
U-I-8/95 1996 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas (Ur. list RS, št. 12/94) Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas (Ur. list RS, št. 20/94)
Up-62/96 1996 Ustavna pritožba SDSS in podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma o predlogu Zakona o volitvah poslank in poslancev zoper posamični akt št. 005-02/96-4/1 z dne 7.3.1996, s katerim je predsednik Državnega zbora odločil, da o pobudi SDSS za razpis referenduma ne obvesti ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice, in da ne določi roka za zbiranje podpisov za zahtevo za razpis referenduma
U-I-55/94 1996 Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, št. 29/93 in 64/93), 3. odst. 16. čl.
U-I-77/96 1996 Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje (Ur. list RS, št. 17/96)
U-I-30/96 1996 Zakon o Zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) (ZZVZZ), 6. al. 1. odst. 9. čl. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. list RS, št. 79/94), 1. odst. 235. čl., 2. odst. 239. čl., 2. odst. 244. čl. in 266. čl.
U-I-44/96 1996 Zakon o volitvah v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92) (ZVDZ), 2. in 3. odst. 92., 2. odst. 93. čl.
U-I-201/96 1996 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI) Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 25/96), 3. in 4. tč.
Up-12/93in Up-17/93 1996 Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Kr 4/93-4 z dne 26.2.1993 in zoper sklep istega sodišča št. II Kr 6/93-3 z dne 25.3.1993
Up-84/94 1996 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 494/93-8 z dne 1.6.1994 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/11-XVII-170.233 z dne 11.3.1993
U-I-266/96 1996 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94 in 38/98) (ZRLI), 2. odst. 19., 2. odst. 23. čl., 3. in 4. odst. 46. čl.
U-I-265/96 1996 Zahteva za razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor
U-I-279/96 1996 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96) (OdRZRV)
U-I-130/95 1996 Statut Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), 6. čl.
Up-132/96 1996 Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije št. 3/96-112 z dne 25.4.1996
Up-277/96 1996 Ustavna pritožba O. J. zaradi kršitve ustavne pravice do sodnega varstva
U-I-304/96 1996 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96 in 53/96) (OdRZRV)
U-I-238/96 1996 Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1996 (Ur. list RS, št. 31/96)
Up-115/94 1996 Ustavna pritožba H. K. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. U 688/92 z dne 30.6.
U-I-107/96 1996 Zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur. list RS, št. 74/95) (ZZDZP), 1. al. 1. odst. 1. čl., 4. al. 1. odst. 1. čl.
Up-65/94 1996 Ustavna pritožba D. R. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 409/93 z dne 9.3.1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1491/92 z dne 2.3.1993 in sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, Enota v Mariboru, št. III P 445/92 z dne 14.9.1991
Mp-1/96 1996 Sklep Državnega zbora o potrditvi poslanskega mandata I. E., M. M. in mag. M. S.
U-I-285/95 1997 Statut Občine Šoštanj (Ur. list Občine Šoštanj, št. 6/95), 2. odst. 49. čl. in 3. al. 55. čl.
U-I-220/94 1997 Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93) (SKPG), 1. odst. točke D
U-I-221/96 1997 Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93), 3. odst. 16. čl.
U-I-74/95 1997 Statut Občine Podvelka-Ribnica (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 4/95)
U-I-40/96 1997 Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94), 2. al. 1. odst. 48. čl., 166. čl., 215. do 225. čl.
Up-119/94 1997 Ustavna pritožba H. L. zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. II Ips-943/93 z dne 13.10.1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp-832/93 z dne 15.9.1993 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota v Ljubljani, št. II P- 7/92 z dne 9.3.1993
Up-5/95 1997 Ustavna pritožba D. S. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips- 902/93 z dne 4.11.1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp-1250/93 z dne 20.10.1993 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota v Ljubljani, št. VI P-219/92 z dne 9.6.1993
Up-82/94 1997 Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Psp 9/94 z dne 7.7.1994, odločbo Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja opr. št. SP 357/92 z dne 2.3.1993, odločbo Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije št. V-9875270 z dne 3.11.1992 in odločbo Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije št. VO-9875270 z dne 9.7.1992
U-I-82/96 1997 Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) (ZU), 3. odst. 103. čl.
U-I-51/97 1997 Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1996 (Uradni list RS, št. 31/96)
Up-2/94 1997 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 977/92-7 z dne 21.7.1993 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/8-XVII-160.437 z dne 11.7.1992
U-I-112/95 1997 Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list RS, št. 12/93, 32/95) (ZPDPJP)
U-I-107/97 1997 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl. in 4. odst. 52. čl.
U-I-75/97 1997 Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/96) 3. odst. 67. čl.
Up-157/96 1997 Ustavna pritožba K. H. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 462/94 z dne 29.2.1996 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2303/93 z dne 16.2.1994 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, št. II P 264/92 z dne 28.10.1992
Up-104/96 1997 Ustavna pritožba N. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 481/94 z dne 18.1.1996 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1554/93 z dne 2.3.1994 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, št. I P 248/92 z dne 2.6.1993
Up-142/96 1997 Ustavna pritožba M. J. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 593/94 z dne 7.2.1996, sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp 2220/93 z dne 17.3.1994 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote na Vrhniki, opr. št. P 147/92 z dne 4.10.1993
Up-191/96 1997 Ustavna pritožba F. Č. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 846/94 z dne 8.5.1996, sodbo Višjega sodišča v Mariboru opr. št. Cp 816/93 z dne 5.7.1994 in sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, Enote v Mariboru, opr. št. III P 515/92 z dne 31.3.1993
Up-293/96 1997 Ustavna pritožba R. ]. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 539/94 z dne 18.4.1996, sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp 1582/93 z dne 2.2.1994 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote na Vrhniki, opr. št. P 136/92 z dne 13.5.1993
Up-248/96 1997 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 213/95 z dne 12.6.1996 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru opr. št. Cp 1494/94 z dne 18.11.1994 in sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, Enote v Mariboru, opr. št. I P 241/94 z dne 6.9.1994
Up-45/96 1997 Ustavna pritožba V. S. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 426/94 z dne 10.1.1996
Up-103/96 1997 Ustavna pritožba S. J. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 439/94 z dne 11.1.1996, sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1532/93 z dne 1.2.1994 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota v Ljubljani, opr. št. IP 179/92 z dne 12.5.1992