Ločena mnenja - Milojka Modrijan

Številka Leto Akt
Up-29/98 1998 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1501/96-7 z dne 3.12.1997.
Up-331/98 1999 Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-313/96 1999 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl.US, 44/96 - odl.US, 26/97, 70/97 in 74/98) (ZLS), 2. 67., 1. odst. 68. čl. Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 49/96), 2. odst. 12. čl.
U-I-84/96 1999 Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97), 205., 206. čl.
U-I-173/99 2000 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) (ZDDV), 14. tč. 25. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 2. odst. 47. čl.
U-I-71/00 2000 Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/2000) (ZIPR2000), 30. čl.
U-I-78/99 2000 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/2000), 1. odst. 120. čl.
U-I-26/97 2000 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) (ZKZ), 1. stavek 2. odst. 115., 2. stavek 2. odst. 115. čl.
U-I-208/99 2001 Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 6., 2. odst. 13., 18., 19., 20., 27., 1. in 11. odst. 51., 63. čl.
Up-149/99 2001 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 858/95 z dne 1. 4. 1999 Odločba Ministrstva za finance, Republiške uprave za javne prihodke št. 416-1073/95 z dne 9. 5. 1995 Odločba Ministrstva za finance, Republiške uprave za javne prihodke, Izpostava Slovenska Bistrica, št. 416/1-4/5-194/94-D z dne 9. 2. 1995
U-I-104/01 2001 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01) (ZPPCPEU) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popr., 28/96, 26/97, 46/2000, 3/01, 9/01 in 13/01), 2. odst. 254., 3. odst. 292., 2. stavek 2. odst. 292. čl.
Up-171/00 2001 Sodba Vrhovnega sodišča št. Up 409/99 z dne 11. 2. 2000 in sodba Upravnega sodišča št. U 1932/98 z dne 31. 3. 1999 Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35002/677/97-KB z dne 3. 11. 1998 in lokacijsko dovoljenje Upravne enote Ljubljana, Izpostave Moste Polje, št. 351-368/96-06/ZM z dne 29. 7. 1997
Up-314/99 2001 Ustavna pritožba E. E., F. F., G. G., H. H., I. I., J. J., K. K. in L. L. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/99 z dne 16. 9. 1999 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Cpg 1073/97 z dne 14. 1. 1999 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 445/96 z dne 9. 7. 1997 Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/99 z dne 16. 9. 1999
U-I-13/00 2001 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96), 3. odst. 7., 9. čl. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/2000)
U-I-130/01 2002 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 9. tč. 3., 4., 5., 31., 32. čl.
U-I-426/02,Up-546/01 2003 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94- popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01 in 56/03) (ZKP), 98. a in 445. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne 18. 10. 2001 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1268/98 z dne 28. 1. 1999
Up-600/04 2006 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Up 3/2003 z dne 27. 5. 2004 in sodba Vrhovnega sodišča št. U 3/2003 z dne 14. 5. 2003 Odlok Državnega zbora o razrešitvi člana Računskega sodišča Republike Slovenije št. 700-04/93-17/15 z dne 11. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 16/99)