Ločena mnenja - Dr. Ciril Ribičič

Številka Leto Akt
U-I-322/98 2001 Zakon o postopku za ustanovitev občin ter določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) (ZPUODO), 2., 3., 13., 14. čl.
U-I-40/01 2001 Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 49/2000)
Rm-1/00 2001 Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, 1. čl.
Up-285/97 2001 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 662/97 z dne 23. 7. 1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. K 317/94 z dne 1. 7. 1997 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 17/95 z dne 27. 2. 1996 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije št. Sp 1746/91 z dne 21. 11. 1991 in z odločbo Sodišča združenega dela v Kranju št. S 111/90 z dne 19. 9. 1991
Up-168/98 2001 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 574/97 z dne 19. 3. 1998 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 106/96 z dne 30. 9. 1997
U-I-101/99 2001 Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/98 in 2/99), 4. odst. 5., 6. al. 2. odst. 6. čl.
Up-405/00 2001 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1155/2000 z dne 8. 11. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 215/97 z dne 6. 9. 2000
U-I-28/01 2001 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi - za naselje Pertoča in Ropoča (Uradni list RS, št. 108/2000)
U-I-59/99 2001 Statut Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 37/97 in 28/99), prvi stavek 1. odst. 34., 3. odst. 34., 2. odst. 21., 2. odst. 24. čl. Sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje, sprejetih na seji dne 2. 2. 1999
U-I-18/99 2001 Odlok o zazidalnem načrtu Vojkov dom - Obala - TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 - Portorož (Uradne objave, št. 17/92)
Up-341/99 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 98/99 z dne 5. 10. 1999 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 604/97 z dne 14. 1. 1999 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 3012/94 z dne 17. 1. 1997
Up-330/99 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 670/99 z dne 7. 10. 1999 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 389/99 z dne 31. 8. 1999
Up-346/99 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 660/99 z dne 16. 11. 1999 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kamniku št. K 21/99 z dne 26. 4. 1999
Up-202/01 2001 Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 558/2000 z dne 1. 3. 2001
Up-129/01 2001 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 11/2001 z dne 13. 1. 2001
Up-118/01 2001 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 332/2000 z dne 9. 11. 2000 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 268/97 z dne 22. 11. 1999
Up-103/01 2001 Ustavna pritožba A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 868/2000 z dne 20. 12. 2000 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 284/2000 z dne 18. 10. 2000
Up-175/01 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1027/2000 z dne 23. 1. 2001
Up-263/01 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča na Ptuju št. K 218/2001 z dne 8. 6. 2001
U-I-68/98 2001 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96 - popr.) (ZOFVI), 3. odst. 72. čl., 4. odst. 72. čl.b
U-I-41/00 2002 Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) (ZP), 5. odst. 5., 202. čl.
U-I-312/97 2002 Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) (ZLPPOD), 22. čl.
Up-161/98 2002 Ustavna pritožba A. A.: - zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 25/97 z dne 12. 2. 1997, - zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 790/97 z dne 27. 1. 1998 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. K 166/95 z dne 9. 7. 1997, - zoper sklep Okrajnega sodišča v Kranju št. K 166/95 z dne 5. 3. 1998 in - zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz 23. člena Ustave v postopku pred Okrajnim sodiščem v Kranju v zadevi št. K 166/95 in pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I Kp 25/97
Up-270/98 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 35/98 z dne 1. 4. 1998 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kr 10/97 z dne 9. 12. 1997
U-I-266/98 2002 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 1/99 in 54/2000) (ZKZ), 17. do 25. čl.
Up-134/97 2002 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 200/95 z dne 9. 1. 1997, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1033/94 z dne 31. 8. 1994 in sodba Temeljnega sodišča v Novem mestu, Enote v Sevnici, št. K 56/93 z dne 25. 4. 1994
U-I-252/99 2002 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 28/2000 in 64/01), 3. čl.
Up-479/01 2002 Ustavna pritožba A. A.
Up-107/99 2002 Ustavna pritožba A. A. A. in B. B. B. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 129/98 z dne 3. 12. 1998 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cgp 795/97 z dne 31. 3. 1998 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg180/95 z dne 23. 6. 1997
U-I-69/99 2002 Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) (ZCRP)
U-I-54/99 2002 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) (ZPPDUP), 13. čl.
Up-207/99 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 72/99 z dne 15. 4. 1999, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 188/98 z dne 2. 6. 1998 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 53/97 z dne 3. 11. 1997
Up-265/98 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 226/98 z dne 2. 7. 1998 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 331/97 z dne 2. 7. 1998
U-I-220/99 2002 Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/01) (ZOdv), 5. in 7. tč. 1. odst. 25., 1. in 3. odst. 27. in 51. čl.
Up-440/01 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 594/2001 z dne 20. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Ks 46/2001 z dne 9. 4. 2001
U-I-108/01 2002 Zakon o dopolnitvah Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 32/2000) (ZPSPP) Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) (ZPSPP), 18. čl.
U-I-377/02 2002 Odlok o avto-taksi prevozih (Medobčinski uradni vestnik Štajerske na Koroške regije, št. 15/02), 3. čl.
Rm-2/02 2002 Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 3., 6., 7. odst. 2. čl., 3. čl., 7. odst. 5. čl., 8., 9. čl., 10., 11., 2. in 3. odst. 12. čl.
U-I-165/00 2002 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) (ZFO), 3. al. 1. odst. 22. čl.
Up-193/00 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 72/2000 z dne 7. 3. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. K 134/97 z dne 16. 4. 1999 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 72/2000 z dne 7. 3. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. K 134/97 z dne 22. 10. 1999
Up-29/01 2002 Ustavna pritožba A. A. - zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1010/2000 z dne 11. 10. 2000 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 7/97 z dne 30. 5. 2000 in - zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz 23. člena Ustave v postopku, v katerem sta bili izdani navedeni sodbi
Up-302/01 2002 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Kp 331/2001 z dne 20. 3. 2001 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. I K 438/99 z dne 10. 1. 2001 in zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I K 438/99 in pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I Kp 331/2001
Up-51/02 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1371/2001 z dne 18. 12. 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. K 356/2000 z dne 18. 9. 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Ks 40/2002 z dne 28. 3. 2002 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. K 356/2000 z dne 22. 2. 2002
Up-235/00 2003 Sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 32/2000 z dne 20. 4. 2000
Up-455/01 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške Republike Slovenije št. Pp-5102/00 z dne 8. 6. 2001 v zvezi z odločbo Carinarnice Ljubljana št. 426-40/236,262, 316/1400-001 z dne 23. 3. 2000
U-I-246/02 2003 Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01) (ZUSDDD), posamezne določbe
Up-320/01 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 164/2001 z dne 7. 6. 2001 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 386/2001 z dne 20. 4. 2001 v zvezi in s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 222/2001 z dne 12. 4. 2001
Up-385/01 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 220/2001 z dne 13. 7. 2001 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 237/2001 z dne 31. 5. 2001 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 704/2001 z dne 23. 5. 2001 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 223/2001 z dne 22. 5. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 674/2001 z dne 14. 5. 2001
Up-112/03 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 549/2002 z dne 10. 12. 2002 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III K 370/2001 z dne 9. 4. 2002
Up-506/01 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 8590/00 z dne 12. 7. 2001 v zvezi z odločbo Deviznega inšpektorata Republike Slovenije v Ljubljani št. P-11/2000 z dne 24. 7. 2000
Up-397/02 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 11383/00 z dne 28. 2. 2002 v zvezi z odločbo Carinskega urada Celje št. 426-40/68-2000/2200-050 z dne 14. 11. 2000
U-I-272/98 2003 Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 - popr. in 93/01) (ZPol), 1., 2. in 3. odst. 49. čl., 96. do 107. čl.
U-I-346/02 2003 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), del določbe 7. čl. Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) (ZDS), 2. čl. Zakon o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 2. čl. Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) (ZLV), 5. čl. Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02) (ZEVP), 4. čl. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) (ZRLI), 35. čl.
Up-286/01 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 556/2001 z dne 19. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 393/2001 z dne 12. 6. 2001
U-I-233/01 2004 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. stavek 2. odst. 20. čl., 1. stavek 2. odst. 20. in 1. odst. 20. čl.
Up-46/03 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 8976/00 z dne 22. 8. 2002 v zvezi z odločbo Carinskega urada Sežana št. 426-40/70-2000/9200-020 z dne 31. 8. 2000
Up-651/02 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 8989/00 z dne 23. 5. 2002 v zvezi z odločbo Carinskega urada Sežana št. 426-04/71-2000/9200-020 z dne 31. 8. 2000
Up-138/03 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 7288/01 z dne 25. 7. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljutomer št. P-1746/00 z dne 17. 8. 2001 Ustavna pritožba A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Senatom za prekrške v zadevi št. Pp-7288/01
Up-763/03 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 321/2003 z dne 30. 10. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 377/2003 z dne 2. 10. 2003 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1325/2003 z dne 26. 9. 2003
U-I-308/02 2004 Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) (ZPVAS), 3. odst. 4. čl. in 1. odst. 8. čl.
Up-729/03,U-I-187/04 2004 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 367/2002 z dne 11. 9. 2003 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 24/2002 z dne 27. 3. 2002 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 - ur.p.b. in 43/04) (ZKP), 2. odst. 249. čl.
U-I-252/03 2004 Odlok Občine Slovenska Bistrica o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 73/03), 2. in 8. čl.
U-I-99/03 2004 Odlok o ureditvi plovbe v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 8/01), 5. tč. 1. odst. 9. čl.
Up-95/03 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-4331/01 z dne 5. 4. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-1875/2000-G z dne 28. 3. 2001 Ustavna pritožba A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Senatom za prekrške v zadevi št. Pp-4331/01
Up-52/03 2005 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 523/2002 z dne 23. 12. 2002 v zvezi z odločbo o pridržanju Policijske uprave Celje, Urada kriminalistične policije, št. 3A301 z dne 22. 12. 2002
Up-824/03 2005 Ustavna pritožba A. A.: - zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1069/2003 z dne 28. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 407/2003 z dne 28. 3. 2003 in - zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. II Kpr 349/2002 in pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I Kp 1069/2003
U-I-127/03 2005 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 42/04) (ZISDU), 15., 16., 17. in 18. odst. 236. čl., 237. čl., 1. in 2. odst. 227. čl., 1. in 2. odst. 229. čl.
Up-160/04 2005 Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1464/2003 z dne 22. 12. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kr 21/2003 z dne 26. 9. 2003
Up-143/03 2005 Ustavna pritožba A. A. zoper: - sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 63/2002 z dne 20. 2. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. K 59/2000 z dne 31. 12. 2001 in - sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. I 2001/01496 z dne 5. 6. 2002
Up-804/04 2005 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1311/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 143/2004 z dne 7. 9. 2004
U-I-260/02 2005 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 99/01)
U-I-90/05 2005 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 23/05) (ZJU-A), 1. odst. 1. čl., 3. čl. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) (ZJU), 5. odst. 83. čl.
Up-672/03 2005 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT VDP-38/03 z dne 4. 7. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Kočevje št. EKT VD-1/03 z dne 2. 6. 2003
U-I-219/03 2005 Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) (ZRev), 36., 4. odst. 70. čl., 5. odst. 72. čl., 1. odst. 73. čl., 2. odst. 74. čl., 80., 81., 83. in 84. čl. Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 45/02), 3. odst. b) tč. tarifne št. 5
Up-124/04 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 64/2003 z dne 13. 11. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 736/2002 z dne 18. 9. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 723/2000 z dne 29. 3. 2002
U-I-213/03 2006 Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 86/04 in 26/05 – ur.p.b.) (ZTVP), 314., 315., 324., 329., 353., 4. odst. 354. čl. ter tč. 1 2. odst. 325. čl. Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/2000, 82/01 in 81/05) , 3. odst. 4. čl., 1. al. 1. odst. tarifne št. 52, 1. al. 1. odst. tarifne št. 20 in tarifna št. 7
U-II-1/06 2006 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Poročevalec DZ, št. 7/06, EPA 677-IV)
Up-362/04 2006 Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 178/2004 z dne 4. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. K 29/2004 z dne 23. 4. 2004; – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 202/2004 z dne 13. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Ks 70/2004 z dne 6. 5. 2004; – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 304/2004 z dne 20. 7. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Ks 104/2004 z dne 5. 7. 2004 in – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 372/2004 z dne 1. 9. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. K 29/2004 z dne 24. 8. 2004
Up-306/04 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 28/2002 z dne 8. 1. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 649/2001 z dne 4. 10. 2001 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 6/99 z dne 22. 2. 2001
Up-56/05 2006 Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT VDP-135/04 z dne 29. 9. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Domžalah št. Ekt-VD 8/2004 z dne 20. 8. 2004
Up-555/03Up-827/04 2006 Ustavna pritožba A. A. in B. B. iz Ž.
U-I-327/04 2006 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ur. p. b.) (ZON), 171. čl.
Up-942/05 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 650/2005 z dne 8. 7. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Kr 4/2005 z dne 21. 3. 2005
Up-420/05 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 61/2005 z dne 2. 3. 2005
Up-456/04 2006 Ustavna pritožba A. A. A. zoper: – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1510/2003 z dne 26. 11. 2003 – sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1233/2003 z dne 3. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kr 35/2003 z dne 26. 8. 2003 Ustavna pritožba B. B., C. C. in Č. Č. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1510/2003 z dne 26. 11. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1233/2003 z dne 3. 10. 2003
Up-608/05 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 24/2005 z dne 9. 3. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 426/2004 z dne 24. 9. 2004
Up-908/05 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 213/2005 z dne 1. 9. 2005
Up-848/05 2006 Ustavna pritožba zoper: – sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 168/2005 z dne 8. 6. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 399/03 z dne 30. 9. 2004 in – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 169/2005 z dne 8. 6. 2005 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 399/03 z dne 3. 12. 2004 in št. I K 399/03 z dne 14. 1. 2005
U-I-98/04 2006 Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) (ZDLov), 26. čl., 6. odst. 29. čl., 8. odst. 29. čl., 1. odst. 65. čl., 3. odst. 1. čl., 3. čl., 5. in 6. odst. 4. čl., 3. odst. 6. čl., 3. odst. 7. čl., 2. odst. 8. čl., 9., 11., 25., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 40. čl., 1. in 7. odst. 50. čl., 1. in 2. odst. 53. čl., 67., 75. in 76. čl., 21. čl., 1. in 5. al. 1. odst. 23. čl., 1. odst. 24. čl., 60. čl., 3., 8. in 9. odst. 65. čl., 66. čl.
Up-29/05 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1126/2004 z dne 27. 10. 2004
Up-900/05 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 721/2005 z dne 16. 6. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 8/2002 z dne 30. 3. 2005
Up-1002/05 2007 Odločba Višjega sodišča v Kopru št. PRpv 328/2005 z dne 19. 5. 2005 in odločba Sodnika za prekrške Idrija št. P-384/03 z dne 16. 8. 2004
Up-1062/05 2007 Odločba Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 1630/2005 z dne 20. 9. 2005 in odločba Okrajnega sodišča v Grosupljem št. PRs-2096/03 z dne 17. 8. 2005
U-I-216/07 2007 Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – ur. p. b.) (ZSOVA), 1. odst. 21. čl.
U-I-303/07 2008 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 2/04, 71/04 in 23/05 – ur. p. b.) (ZSS), 3. odst. 8. čl.
Up-309/05 2008 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1010/2004 z dne 3. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 49/2003 z dne 19. 3. 2004
U-I-295/05 2008 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 51/05 – ur. p. b. , 69/05, 97/05 – ur. p. b., 108/05, 25/06 – ur. p. b., 105/06, 133/06 – ur. p. b. in 37/08) (ZVCP), 1. odst. 233. čl.
U-I-25/07 2008 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – ur. p. b.) (KZ), 112. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 – ur. p. b., 43/04, 96/04 – ur. p. b., 101/05, 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07) (ZKP)
U-I-354/06 2008 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni vestnik občine Moravče, št. 1/06), 2. odst. 9. čl.
U-I-45/08 2009 Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – ur. p. b.) (ZSOVA), 1., 2. in 3. odst. 21. čl.
Up-511/05,Up-512/05 2009 Ustavni pritožbi zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 7210/2004 z dne 21. 3. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-37373/03 z dne 14. 5. 2004
U-II-1/09 2009 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)
Up-2215/08 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 286/2008 z dne 26. 6. 2008
Up-792/07 2009 Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 454/2006 z dne 26. 10. 2006 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Grosupljem št. PRs-2241/2004 z dne 16. 8. 2006
Up-2054/07 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 291/2006 z dne 5. 4. 2007 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1698/2005 z dne 25. 5. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 1/2005 z dne 28. 9. 2005
Up-741/06 2009 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2005 z dne 23. 2. 2006
Up-1391/07 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 6164/2006 z dne 24. 1. 2007 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2756/2005 z dne 16. 5. 2006
U-I-128/08, Up-933/08 2009 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 21/94, 23/96, 1/2000, 69/03 in 57/08) (SZ), 1. odst. 56. čl., 1. odst. 150. čl. in 3. al. 1. odst. 196. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 616/2005 z dne 17. 1. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2142/2005 z dne 1. 6. 2005
P-38/07 2009 Spor o pristojnosti
P-39/07 2009 Spor o pristojnosti
P-41/07 2009 Spor o pristojnosti
P-14/08 2009 Spor o pristojnosti
P-15/08 2009 Spor o pristojnosti
P-18/08 2009 Spor o pristojnosti
P-24/08 2009 Spor o pristojnosti
P-27/08 2009 Spor o pristojnosti
P-28/08 2009 Spor o pristojnosti
P-29/08 2009 Spor o pristojnosti
P-30/08 2009 Spor o pristojnosti
P-34/08 2009 Spor o pristojnosti
P-35/08 2009 Spor o pristojnosti
P-36/08 2009 Spor o pristojnosti
P-37/08 2009 Spor o pristojnosti
P-50/08 2009 Spor o pristojnosti
P-51/08 2009 Spor o pristojnosti
P-54/08 2009 Spor o pristojnosti
P-58/08 2009 Spor o pristojnosti
P-59/08 2009 Spor o pristojnosti
P-65/08 2009 Spor o pristojnosti