Ločena mnenja - Dr. Dragica Wedam Lukić

Številka Leto Akt
U-I-12/97 1998 Zakon o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96) (ZNGUIG), 3. odst. 3. čl., 25. čl.
U-I-403/98 1998 Akt predsednika Državnega zbora št. 004-01/93-9/28 z dne 17. 9. 1998 o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 64/98)
Up-331/98 1999 Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-313/96 1999 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl.US, 44/96 - odl.US, 26/97, 70/97 in 74/98) (ZLS), 2. 67., 1. odst. 68. čl. Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 49/96), 2. odst. 12. čl.
U-I-163/99 1999 Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 53/99) (ZRLVKP)
U-I-134/96 1999 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) (ZRPJZ), 1., 2., 3., 1. odst. 17., 18. čl. Sklep Vlade št. 113-02/93-4/20-8 z dne 15. 12. 1994
U-I-22/99 1999 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 31/93 - odl. US, 31/93, 24/95 - odl. US, 20/97 - odl. US, 23/97 - odl. US, 65/98 - odl. US in 60/99 - odl. US) (ZDen), 2. odst. 72. čl.
U-I-213/98 2000 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) (ZVCP), posamezne določbe
U-I-346/98 2000 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) (ZLS)
U-I-245/98 2001 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/2000) (ZVCP), 9., 3. tč. 1. odst. 18., 4. odst. 56., 1. odst. 72., 82., 1. in 3. odst. 101., 1. odst. 130., 151., 216., 2. odst. 217. čl. PROBLEM : Izkazani pravni interes pobudnika kot procesni pogoj za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem na podlagi pobude. Delno odklonilno ločeno mnenje ustavnega sodinika.
U-I-137/97 2001 Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 45/99 in 52/2000) (ZGO), 25., 26. f čl.
Rm-1/00 2001 Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, 1. čl.
Up-69/96 2001 Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 278/96 z dne 22. 10. 1997 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 626/95 z dne 28. 11. 1995 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. K 355/95 z dne 11. 5. 1995
U-I-156/99 2001 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in 10/98) (ZIKS), 145. c čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 10/98 in 26/99) (ZIKS), 3. čl.
U-I-92/01 2002 Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/2000 in 26/01) (ZPPGO), 5., 14. al. 6., 10., 11., 12., 13., 15., 23., 24., 25., 28. in 29. čl.
U-I-252/99 2002 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 28/2000 in 64/01), 3. čl.
U-I-41/00 2002 Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) (ZP), 5. odst. 5., 202. čl.
U-I-169/00 2002 Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97 in 78/99) (ZJN), 5. tč. 1. odst. 19. čl. in 1. al. 1. odst. 45. čl. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, popr.), (ZRPJN), 3. odst. 23. čl. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponujene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99), 8. tč. 3. čl. in 1. tč. 1. odst. 4. čl.
Up-181/99 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 710/97 z dne 1. 10. 1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. I 1254/96 z dne 17. 4. 1997
U-I-34/00 2003 Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/99 in 100/99), 1. odst. 4. čl.
U-II-2/03 2003 Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev"
U-I-57/00 2003 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02 in 26/03 - ur. p. b.) (ZPIZ), 3. odst. 186. čl.
U-II-3/03 2003 Zahteva Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, ali bi zaradi zavrnitve Zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02, ki ga je Državni zbor sprejel dne 25. 11. 2003, na naknadnem zakonodajnem referendumu, katerega razpis zahteva 30 poslank in poslancev, nastale protiustavne posledice
U-I-131/01 2004 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr. In 23/99) (KZ), 4. odst. 49. čl.
Up-146/02 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 537/2001 z dne 29. 1. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 248/95 z dne 13. 4. 2001
U-I-194/02 2005 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur.p.b., 135/03 in 20/04 – ur.p.b.) (ZPIZ), 4. odst. 430. čl.
Up-762/03 2005 Odločba Senata za prekrške št. Pp-2156/02 z dne 30. 1. 2003 in odločba Sodnika za prekrške v Ljubljani št. P-44506/01 z dne 25. 1. 2002
U-I-131/04 2005 Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 96/02 in 22/04) (ZT), 1. odst. 17. čl., 2. do 6. odst. 17. čl., 7. odst. 17. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 22/04) (ZT), 2. do 5. čl.
U-I-145/03 2005 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur.p.b., 2/04 in 36/04 – ur.p.b.) (ZPP), 3. odst. 11. čl., 5. in 7. odst. 11. čl. in 109. čl.
Up-150/03 2005 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1151/2002 z dne 20. 11. 2002
Up-1105/05 2006 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1043/2005 z dne 20. 10. 2005
Up-77/04 2006 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003
Up-736/04 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 397/2003 z dne 3. 6. 2004