Ločena mnenja - Dr. Ernest Petrič

Številka Leto Akt
U-I-45/08 2009 Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – ur. p. b.) (ZSOVA), 1., 2. in 3. odst. 21. čl.
U-I-137/10 2010 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10)
U-II-1/11 2011 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) (ZPIZ)
U-II-2/11 2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) (ZVDAGA)
U-I-114/11 2011 Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 39/11) (ZRRLVKP) Akt o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 40/11)
U-I-109/10 2011 Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 44/09)
U-II-3/11 2011 Družinski zakonik (EPA 817-V) (DZ)
U-I-48/12, U-I-51/12 2012 Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) (ZDIU), 1. odst. 7. čl.
U-II-1/12, U-II-2/12 2012 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB)
U-I-313/13 2014 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr), 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 14., 15., 25., 26. in 33. čl.
U-I-313/13 2014 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)
Up-373/14 2014 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013
Up-889/14 2015 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013
U-II-1/15 2015 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15)
Up-979/15 2017 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015