Ločena mnenja - Dr. Janez Čebulj

Številka Leto Akt
U-I-143/97 1999 Statut Zbornice Slovenije za zasebno varovanje
U-I-224/95 1999 Statut Zbornice Slovenije za zasebno varovanje
U-I-367/96 1999 Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) (ZPolS), 1. odst. 23. čl.
U-I-51/95 1999 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) (ZG), 5. čl.
U-I-4/99 1999 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) (ZLS), 3. odst. 51. b čl., 51. c čl., 1., 2. in 6. odst. 100., 100. a čl.
U-I-89/99 1999 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS), 10., 3. odst. 40. čl.
U-I-77/98 1999 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 45/94 - odl. US, 37/95 in 8/96) (ZZDej), 35., 42., 87. čl.
Up-62/98 1999 Ustavna pritožba Z. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. I Ips 269/97 z dne 8. 1. 1998 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 146/97 z dne 24. 6. 1997 in v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 56/96 z dne 13. 3. 1997
U-I-163/99 1999 Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 53/99) (ZRLVKP)
U-I-268/96 1999 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 9/94, 21/94 in 23/96) (SZ), 2. odst. 123. čl., 3. in 4. odst. 125. čl. in 5. in 7. odst. ter 1. stavek 8. odst. 125. čl.
U-I-276/96 2000 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) (ZRLI), 12. a
U-I-354/96 2000 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) (ZVDZ), 1. in 4. odst. 92. čl.
U-I-313/98 2000 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 - odl. US) (ZObr), 2. odst. 9. čl., 4. odst. 11. čl. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) (ZVNDN), 1. in 4. odst. 25. čl., 2. in 3. odst. 25. čl., 3. odst. 30. čl. Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 35/97)
U-I-128/97 2000 Zakon o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) (ZDPre)
U-I-306/96 2000 Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96, 76/97 in 99/99) Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, št. 49/96)
U-I-204/00 2000 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), 2., 20., 90., 92. in 93. čl.
U-I-64/99 2000 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98 in 66/2000- obv. r.), ZDen), 1. odst. 9. čl.
U-I-94/99 2001 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) (ZPos), 12., 13. čl. Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92) (ZNOJF), 5. čl. PROBLEM : Državni zbor, poslanci, nezdružljivost opravljanja javne funkcije. Načela
U-I-416/98 2001 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in 70/2000) (ZLS) Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in 75/98) (ZUODNO), 8. tč. 3. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in 70/2000) (ZLS) Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in 75/98) (ZUODNO), 8. tč. 3. čl.
Rm-1/00 2001 Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, 1. čl.
Up-285/97 2001 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 662/97 z dne 23. 7. 1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. K 317/94 z dne 1. 7. 1997 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 17/95 z dne 27. 2. 1996 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije št. Sp 1746/91 z dne 21. 11. 1991 in z odločbo Sodišča združenega dela v Kranju št. S 111/90 z dne 19. 9. 1991
Up-168/98 2001 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 574/97 z dne 19. 3. 1998 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 106/96 z dne 30. 9. 1997
U-I-80/01 2001 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01)
Up-69/96 2001 Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 278/96 z dne 22. 10. 1997 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 626/95 z dne 28. 11. 1995 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. K 355/95 z dne 11. 5. 1995
U-I-45/99 2001 Zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) Odlok o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 in 46/91 ter Uradni list RS, št. 33/91-I)
U-I-46/99 2001 Zakon o posebni taksi za uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 3/91 - popr. 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91 in 46/91)
U-I-96/98 2002 Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 9/98 in 34/99), 12., 13., 23., 28. in 30. čl. Daljinar s časi vožnje relacij primestnega in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/98) Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/2000, 37/2000, 35/01 in 46/01), 28. in 30. čl.
U-I-92/01 2002 Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/2000 in 26/01) (ZPPGO), 5., 14. al. 6., 10., 11., 12., 13., 15., 23., 24., 25., 28. in 29. čl.
U-I-397/98 2002 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - popr., 7/95 in 44/96) (ZDoh), 2. odst. 45. čl.
U-II-2/03 2003 Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev"
U-I-205/00 2003 Odlok o namenskem turističnem pristanišču (Uradne objave Občine Izola, št. 9/2000), 2. čl.
U-I-137/01 2003 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 90/99, 98/99, 31/2000, 36/2000 in 45/01) (ZZDej), 87. a čl., 87., 14. čl.
U-I-141/01 2004 Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) (ZVet), 5. tč. 3. odst. 58. čl., 7. tč. 3. odst. 58. čl., 1. odst. 52., 3. odst. 59., 2. odst. 67., 82. čl., 5. in 6. odst. 101. čl., 2. in 3. odst. 101. čl.
U-I-220/03 2004 Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) (ZTVP), posamezne določbe
U-I-199/02 2004 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01 - popr. in 57/04) (ZGD), šesti stavek 1. odst. 297. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/01) (ZGD), 1. odst. 136. čl.
U-I-227/06 2006 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05 – ur. p. b.) (ZJU), 2. odst. 162. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/05) (ZJU), 86. čl.
U-I-57/06 2007 Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06) (ZNOJF), posamezne določbe Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 97/05 – odločba US) (ZPKor), posamezne določbe
Up-395/06,U-I-64/07 2007 Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 – popr.) (ZLKSDL), 2. čl. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) (ZVKD), 62. čl. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popr., 119/02, 22/03 ur. p. b., 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) (ZON), 1. odst. 85. čl. in 1. odst. 171. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VI Ips 5/2006 z dne 20. 12. 2006 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2003 z dne 26. 1. 2006