Ločena mnenja - Prof. dr. Katja Šugman Stubbs

Številka Leto Akt
U-I-809/21 2024 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20, 172/21 in 141/22) (ZODPol/21), 75. čl.
U-I-144/19 2023 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 3. in 7. odst. 148. čl., 149b, 149c, 149č, ter 5. in 6. odst. 156. čl.
U-I-479/22 2023 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22) (ZRTVS-1B), 1.a, 2., 4. in 5. odst. 23. čl. ter 24. in 25. čl.
Up-1289/18 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018
Up-1306/19 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 39962/2011 z dne 4. 4. 2019
Up-1289/20 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4170/2016 z dne 30. 7. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4170/2016 z dne 6. 2. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. II K 4170/2016 z dne 21. 9. 2018
U-I-479/22 2023 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22) (ZRTVS-1B), 1.a, 2., 4. in 5. odst. 23. čl. ter 24. in 25. čl.
U-I-24/21 2022 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20, 82/21 in 125/22) (ZNB), 19. in 22.c čl., 3. odst. 22.č čl., 39. čl., 51. do 51.b čl. in 53.a do 53.f čl. Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) (ZZdr-2), 68. čl.
U-I-440/20 2022 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20, 82/21 in 125/22) (ZNB), 19, 22.a do 22.č čl., 39. čl., 51. do 51.b in 53.a do 53.f
U-I-152/17 2022 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (ZNPPol), 31. tč. 1. odst. 125. čl.
U-I-59/18 2022 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20) (ZZDej), 2. poved 2. odst. 3. čl.
U-I-91/21, Up-675/19, U-I-486/20, Up-572/18 2022 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 1. odst. 3. čl. v delu, v katerem je določal, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, ter 16. čl. v delu, v katerem je določal, da je za sklenitev zakonske zveze potrebno, da sta osebi, ki jo sklepata, različnega spola Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (DZ), 1. odst. 3. čl., 1. al. 22. čl. Sodba Upravnega sodišča št. I U 1847/2016 z dne 11. 12. 2017 Odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1200-1/2016/2 z dne 30. 11. 2016 Odločba Upravne enote Ljubljana št. 120-6/2016-4 z dne 1. 3. 2016 ...
U-I-132/21 2022 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), 7. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20), 5. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20)
Up-899/16, Up-900/16, Up-901/16 2022 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 34177/2012 z dne 12. 7. 2016, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 34177/2012 z dne 5. 2. 2015 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 34177/2012 z dne 23. 12. 2013
Up-629/17 2022 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015
U-I-210/21 2021 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21), 10.a. čl.
Up-300/16 2021 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013
U-I-79/20 2021 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) (ZNB), 3. odst. 5. čl., 1. odst. 7. čl., tč. 2 in 3 1. odst. 39. čl. Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17) (ZVRS), 3. odst. 21. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20) Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20)
U-I-50/21 2021 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21) v delu, ki se nanaša na prepoved shodov in za katere po ureditvi o javnih zbiranjih ni potrebno odločanje upravnih organov, ter drugega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) v delu, ki se nanaša na prepoved shodov, ki se jih udeleži več kot deset ljudi in za katere po ureditvi o javnih zbiranjih ni potrebno odločanje upravnih organov, se sprejme. Začne se postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 6. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) in tretjega odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) v delu, ki se nanaša na prepoved shodov, za katere po ureditvi o javnih zbiranjih ni potrebno odločanje upravnih organov. Zadrži se izvrševanje tretjega odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) v delu, ki se nanaša na prepoved shodov. Odločitev iz prejšnje točke se izvrši tako, da se Vladi v primeru nadaljnjega omejevanja shodov naloži, da v sedmih dneh sprejme novo ureditev, ob upoštevanju izhodišč, navedenih v 27. in 28. točki obrazložitve tega sklepa. Do 18. 4. 2021 so shodi začasno še prepovedani. Za navedeni način izvršitve se uporablja 14. točka 57. člena Zakona o nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20). Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20 in 192/20) in drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) se zavrže. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navede podatkov pobudnikov, se zavrne.
Up-417/16 2021 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44250/2011 z dne 18. 2. 2016
U-I-403/18 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13) (ZMZ)
U-I-473/19, U-I-400/20 2021 Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99) (ZMZPP), 6. odst. 109. čl.
U-I-63/20, Up-253/20 2020 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 Do končne odločitve Ustavnega sodišča se prekine postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne obsodilne sodbe Vojaškega sodišča IV. armade št. I Sod 117/46 z dne 10. 8. 1946, ki ga Okrožno sodišče v Ljubljani vodi pod opravilno številko VII K 3425/2014, in postopek, ki v zvezi s to zadevo teče pred sodiščem druge stopnje, ter se zadrži tek roka iz drugega odstavka 91. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).
U-I-92/20 2020 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), 20. čl. in 69. čl.
U-I-185/20 2020 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), 1. odst. 69. čl.
U-I-104/20 2020 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), 20. čl. in 1. odst. 69. čl. in 6. odst. 71. čl. sklep Vlade št. 10007-46-2020/5 z dne 22. 4. 2020 - COVID1
U-I-123/19, Up-1550/18 2020 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (ZKP), 445.čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3324/2015 z dne 6. 7. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 3324/2015 z dne 14. 7. 2016
U-I-122/19, Up-700/16 2020 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (ZKP), 445.čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 20016/2011 z dne 26. 5. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 20016/2011 z dne 2. 9. 2015
U-I-94/20 2020 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) (ZIUZEOP), 20. čl. in 1. odst. 69. čl.
U-I-134/17, Up-773/17 2019 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 3. odst. 105. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 6/2017 z dne 22. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2744/2013-IV z dne 15. 9. 2016
U-I-159/17, Up-910/17 2019 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 3. odst. 105. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 159/2017 z dne 10. 8. 2017 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 292/2017 z dne 22. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. IV P 56/2016 z dne 30. 9. 2016
U-I-6/17 2019 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt)
Up-186/15 2019 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 in sodba Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014
Up-1099/18 2019 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 143/2016 z dne 10. 1. 2018
U-I-479/18, Up-469/15 2019 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015
U-I-110/16 2020 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl., 1. odst. 138. čl.
U-I-83/20 2020 "Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) se sprejme. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje 7. člena predpisa iz 1. točke izreka tega sklepa. V preostalem se predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje predpisa iz 1. točke izreka tega sklepa, zavrne. Odločitev iz 2. točke izreka tega sklepa se izvrši tako, da mora Vlada brez odlašanja po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost."