Ločena mnenja - Prof. dr. Matej Accetto

Številka Leto Akt
U-I-220/20 2023 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) (ZSPDSLS-1), 5. odst. 29. čl.
P-9/23 2024 Spor o pristojnosti
U-I-144/19 2023 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 3. in 7. odst. 148. čl., 149b, 149c, 149č, ter 5. in 6. odst. 156. čl.
U-I-165/19 2023 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 172/21 in 141/22) (ZODPol), 3., 5. odst. 71. čl.
U-I-39/22, Up-16/22 2023 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 1. odst. 11. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 38/2021 z dne 6. 10. 2021 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 2425/2018 z dne 7. 9. 2020
Up-1289/18 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018
Up-1306/19 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 39962/2011 z dne 4. 4. 2019
U-I-416/19 2023 Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) (ZFfS-1), 4. odst. 32. čl. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) (VVO I), 3. tč. 3. odst. 74. čl., 1. odst. in 2. tč. 2. odst. 76. čl. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21 in 60/22), 22. čl. in 23. čl.
U-I-4/20 2023 Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (ZPSVIKOB)
Up-538/20 2023 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 622/2019 z dne 29. 5. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1318/2017 z dne 14. 11. 2018
Up-558/19 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2018 z dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 48/2018 z dne 9. 10. 2018
P-9/22 2023 Spor o pristojnosti
U-I-198/19 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20) (ZZDej), 2. poved 2. odst. 3. čl., 3. al. 2. odst. 3.a čl., 1. al. 4. odst. 3.a čl., 2. poved 1. al. 5. odst. 3.a čl., 2. al. 1. odst. 44.č čl. v zvezi s 3. odst. 3.a čl. in 1. al. 5. odst. 3.a čl., 2. odst. 42. čl., 2. do 4. odst. 43. čl., 1. odst. 44. čl., 2. odst. 53.b čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K), 2. in 5. odst. 39. čl., 1. poved 4. odst. 41. čl.
U-I-25/17 2022 Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16)
U-I-144/19 (IMSI LOVILEC) 2022 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 2. pov. 1. odst. 216. čl.
U-I-446/20, U-I-448/20, U-I-455/20, U-I-467/20 2021 Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) (ZT-1), 3. do 5. odst. 8. čl., 6. al. 1. odst. 12. čl. Zakon o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20) (ZT-1B), 3. čl.
U-I-64/22, U-I-65/22 2022 Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22) (ZOPVTKK)
Up-754/19 2022 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017
U-I-158/17 2022 Zakon o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) (ZDimS), 6. čl., 9. in 10 odst. 7. čl., 1. odst. 15. čl., 3. odst. 15. čl., 3. al. 16. čl., 3. in 5. odst. 19. čl. ter del 7. odst. 19. čl., 5. odst., 7. odst., 9. odst., in 10. odst. 33. čl.
U-I-23/20 2022 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 9/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 64/18, 4/20, 61/21 in 183/21), 50. čl., 51. čl., in 52. čl.
Up-526/19 2022 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 250/2018 z dne 7. 2. 2019
Up-877/18 2022 Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 972/2017 z dne 12. 12. 2017
Up-1026/17, Up-1028/17 2022 Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6155/2013 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 6155/2013 z dne 18. 12. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 6155/2013 z dne 21. 11. 2014
U-I-14/18 2022 Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (ZAID), 2. odst. 5. čl., 2. odst. 14. čl., 55., 56. in 60. čl. 1. in 2. al. 1. tč. 66. čl. Statut Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19, 26/22 in 43/22), 4. odst. 13. čl.
U-I-809/21 2022 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) (ZODPol), 7. in 8. odst. 43. čl.
U-I-8/21 2022 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21 in 5/21), 1. in 2. tč. 1. odst. 1. čl. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 9/21), 1. tč. 1. odst. 1. čl, 2. tč. 1. odst. 1. čl. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21, 14/21 in 15/21), 1. tč. 1. odst. 1. čl., 2. tč. 1. odst. 1. čl. Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20), kolikor se nanaša na osnovne šole
U-I-91/21, Up-675/19, U-I-486/20, Up-572/18 2022 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 135. čl. in 138. čl. Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ), 1. st. 3. odst. 2. čl. Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (DZ), 1. odst. 213. čl. in 223. čl. Sodba Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 1. točka izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 ...
Up-724/19 2022 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 269/2015 z dne 12. 10. 2016
U-I-192/17 2022 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 71/17, 21/18 – popr. in 207/21) (ZFO-1), 13. čl.
Up-1134/18 2022 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2018 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 415/2017 z dne 5. 10. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 229/2016 z dne 6. 3. 2017
Up-960/20 2022 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 53/2020 z dne 1. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 578/2017 z dne 2. 12. 2019
U-I-70/21 2022 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17, 84/18 in 204/21) (ZSPJS), 2. odst. 10. čl. v zvezi s Prilogo 3, 2. in 3 odst. 23. čl. ter 24., 32.a in 32.b čl. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15 in 72/19) (ZUJF), 164. čl., 2. odst. 166. čl., 1. odst. 177. čl. in 1. odst. 179. čl. Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15) (ZSS), 53. čl.
U-I-368/18 2022 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 86/12 in 53/18), 6. čl.
U-I-106/19, Up-190/17 2022 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19) (ZDavP-2), 5. odst. 20. čl.
U-I-166/19, Up-617/19 2022 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15), 9., 10., 11., 12., 13. in 14. čl., 1., 2., 3., 4., 5. in 6. odst. 15. čl., ter 16., 17. in 18. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2018 z dne 19. 3. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 327/2017 z dne 22. 2. 2018 ter s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 2149/2016 z dne 22. 5. 2017
U-I-327/20 2022 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 58. čl.
U-I-445/18 2021 Zakon o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17) (ZSSve), 1. in 2. odst. 40. čl., 2. in 3. odst. 45. čl.
U-I-18/17 2021 Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02 in 80/02 – popr.), 1., 4., 8., 18., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37. in 37.b čl. Pravilnik z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02), 18., 19. in 28. čl., 31. do 43. čl. ter 45. do 47. čl.
U-I-20/21 2021 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) (ZIUOPDVE), 67. člen
U-I-445/20, U-I-473/20 2021 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20), 3. in 5. tč. 1. odst. 1. čl. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20), 3. in 5. tč. 1. odst. 1. čl. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20 in 190/20), 3. in 5. tč. 1. odst. 1. čl. Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20)
U-I-8/21 2021 Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) (ZZUOOP), 104. čl.
U-I-65/17 2021 Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) (ZLD-1), 3. odst. 5. čl., 2. in 3. odst. 8. čl., 1. odst. 9. čl., 1. in 3. odst. 10. čl., 1. in 2. odst. 11. čl, 1. odst. 27. čl., 28. čl., 1. odst. 40. čl.
Up-300/16 2021 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013
U-I-52/20 2021 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP), 1. odst. 18. čl.
U-I-462/18 2021 Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20), 107. čl., 149.-152. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 4. odst. 153. čl., 2. odst. 154. čl.
Up-105/21 2021 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Pom-I (I Kp) 42383/2020 z dne 7. 1. 2021 sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. II Pom-I (I Ks) 42383/2020 z dne 18. 11. 2020
Up-417/16 2021 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44250/2011 z dne 18. 2. 2016
U-I-483/20 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) (ZZSISV26)
U-I-403/18 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13) (ZMZ)
Up-459/17, U-I-307/19 2021 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 91/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 64/18 in 4/20), 2. odsz. 37. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 220/2016 z dne 4. 4. 2017
U-I-2/21 2021 Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
Up-1036/17 2020 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 1/2017 z dne 5. 9. 2017 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 556/2016 z dne 1. 9. 2016 in s sklepom Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 71/2015 z dne 13. 4. 2016
U-I-107/17 2020 Zakon o vodah (ZV-1)
U-I-11/16 2020 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, 4. tč. 4. čl.; 2. odst. 11. a čl. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10 in 106/11) 2. vrstice razpredelnice iz 8. čl. (skupina B), 11.a čl., 13. čl., 2. odst. 14. čl., 2., 3., 4., 5. in 6. odst. 15. čl. in 15.a čl.
U-I-83/20 2020 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), 1. čl., 3. odst. 3. čl. v zvezi z 2. odst. 3. čl., 2. odst. 4. čl. in 7. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), 1. čl., 3. odst. 3. čl. v zvezi z 2. odst. 3. čl., 2. in 3. odst. 4. čl. ter 8. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), preostale določbe
Up-360/16 2020 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 79/2014 z dne 3. 2. 2016 in sodba Upravnega sodišča št. I U 492/2013 z dne 7. 1. 2014
Up-371/19 2020 Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 1/2018 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1140/2016 z dne 28. 9. 2017
U-I-139/15 2020 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14 – popr., 14/15, 48/16, 60/17, 7/18 in 29/18), 156. čl.
U-I-512/18 2020 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. al. 2. tč. 2. odst. 399. čl. v zvezi s 384., 386. in 401. čl.
Up-320/14, U-I-5/17 2017 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 4. odst. 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25625/2010 z dne 14. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 25625/2010 z dne 10. 6. 2013
U-I-64/14 2017 Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/13), (ZGO-1E), 2. čl.
U-I-164/14 2017 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) (ZUPUDPP) Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (ZV-1) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14)
Up-561/15 2017 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 7/2015 z dne 25. 5. 2015
U-I-93/15 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 6. odst. 7. čl., 36. al. 8. čl. in 191. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 5. odst. 6. čl., 42. tč. 7. čl. in 133. čl.
Up-258/15 2017 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 51451/2011 z dne 22. 1. 2015
U-I-107/16 2018 Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05)
U-I-132/15 2018 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 243. čl.
U-I-12/18 2018 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl.
U-I-13/18 2018 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl.
U-I-140/14 2018 Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv), 2. odst. 25. čl.
Up-614/15 2018 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1206/2015 z dne 10. 6. 2015 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1376/2014-III z dne 10. 12. 2014
U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15 2018 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 1. odst. 57. čl. Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 11. 12. 2014, sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 19. 11. 2014 ter sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 10. 10. 2014 Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 17. 11. 2015 in sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 29. 10. 2015
P-2/19 2019 Spor o pristojnosti
U-I-19/18 2019 Zakon o davku na tonažo (Uradni list RS št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon), 4. odst. 4. čl. in 2. odst. 14. čl.
Up-133/16 2019 Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 407/2015 z dne 19. 11. 2015
U-I-49/17, U-I-98/17 2019 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (ZEKom-1), 2. st. 2. odst. 6. čl.
U-I-84/16 2019 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17) (ZUTD), 1. odst. 189. čl.
Up-135/19, U-I-37/19 2019 Sodba Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)
U-I-171/16, Up-793/16 2019 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 2. odst. 71. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2281/2016 z dne 12. 8. 2016 Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3191 In 1579/2005 z dne 26. 5. 2016
U-I-59/17 2019 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.) (ZTuj-2), 2., 3. in 4. st. 2. odst. ter 3. odst. 10.b čl.
Up-229/17, U-I-37/17 2020 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. 2. 2017 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13) (ZMZ)
U-I-110/16 2020 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl., 1. odst. 138. čl.
U-I-16/21, U-I-27/21 2021 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) (ZDR-1), 3., 4. in 5. odst. 89. čl. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 203/20 – ZIUPOPDVE) (ZJU), 156.a čl.
Up-14/21 2022 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 in delna sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019