Ločena mnenja - Dr. Mirjam Škrk

Številka Leto Akt
Up-25/95 1998 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1505/93-12 z dne 8.12.1994 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/8-XVII-114.499 z dne 29.10.1993
U-I-296/94 1999 Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) (ZGZH), 2. odst. 13., 3. odst. 14. in 2. odst. 21. čl.
Up-295/97 1999 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1759/94 z dne 20. 6. 1997 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/7-XVII-309.137 z dne 4. 11. 1994
Up-229/96 2000 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 190/95 z dne 28. 5. 1996 v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Pdp 1101/94 z dne 1. 6. 1995 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela v Celju št. S 1178/93 z dne 14. 3. 1994
Up-78/00 2000 Sodba Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 168/00 z dne 23. 2. 2000
Up-129/00 2000 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 217/96 z dne 25. 4. 1997 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 130/96 z dne 29. 5. 1996 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. K396/95 z dne 6. 11. 1995
U-I-221/00 2000 Zakon o azilu (Uradni list RTS, št. 61/99) (ZAzil), 2. al. 2. odst. 40. čl.
U-I-17/01 2001 Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000)
Rm-1/00 2001 Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, 1. čl.
U-I-104/01 2001 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01) (ZPPCPEU) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popr., 28/96, 26/97, 46/2000, 3/01, 9/01 in 13/01), 2. odst. 254., 3. odst. 292., 2. stavek 2. odst. 292. čl.
U-I-245/00 2001 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 31/2000) (ZP), 22. čl.
Up-410/01 2002 Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 1457/2001 z dne 13. 9. 2001, sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 704/98 z dne 23. 6. 1999 ter dopolnilni sklep in sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 761/2001 z dne 25. 10. 2001
Up-338/02 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 533/2002 z dne 7. 5. 2002
Up-634/02 2002 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 216/2002 z dne 20. 10. 2002 Odločba Občinske volilne komisije Občine Dobje št. 006-07/02-15 z dne 17. 10. 2002
Up-312/99 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 3799/99 z dne 6. 10. 1999 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Domžale št. P-00347/99-02 z dne 7. 4. 1999
Rm-2/02 2002 Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 3., 6., 7. odst. 2. čl., 3. čl., 7. odst. 5. čl., 8., 9. čl., 10., 11., 2. in 3. odst. 12. čl.
Up-23/00 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper: - sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2000 z dne 25. 1. 2000 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju št. Kp 424/99 z dne 22. 12. 1999 in v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 494/99 z dne 14. 12. 1999 - sklep Generalne državne tožilke št. Tu-419/99-5/KU-rš z dne 7. 2. 2000 - sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 64/00 z dne 11. 2. 2000
U-I-272/98 2003 Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 - popr. in 93/01) (ZPol), 1., 2. in 3. odst. 49. čl., 96. do 107. čl.
U-II-2/03 2003 Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev"
Up-547/02 2003 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 462/2000 z dne 6. 6. 2002 in sodba Upravnega sodišča št. U 2794/97 z dne 16. 2. 2000
U-I-37/04 2004 Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) (ZUstS), 9. čl.
U-I-120/04 2004 Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) (ZPKSMS),1. odst. 3. čl.
Up-462/02 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1081/2001 z dne 15. 5. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Krškem št. P 217/98 z dne 21. 5. 2001
Up-359/03 2005 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1071/2002 z dne 12. 3. 2003
U-I-376/02 2005 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni list RS, št. 63/01, MP, št. 20/01) (BHROPS) Uredba o ratifikaciji Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova (Uradni list RS, št. 119/02, MP št. 28/02, št. 104/03, MP 23/03, št. 29/03, MP št. 7/03 in št. 23/04, MP št. 6/04) Dogovor predsednikov vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške Sklepi Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
Up-555/03Up-827/04 2006 Ustavna pritožba A. A. in B. B., Ž.
Up-404/05 2007 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 351/2004 z dne 9. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. P 265/94 z dne 6. 2. 2004
Up-1299/06 2007 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 208/2006 z dne 15. 6. 2006, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 3068/2005 z dne 10. 1. 2006 in sodba Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 585/90 z dne 18. 11. 2005