Ločena mnenja - Prof. dr. Rajko Knez

Številka Leto Akt
Up-1372/20 2024 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2301/2019 z dne 12. 2. 2020 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 340/2020 z dne 23. 10. 2020
P-9/23 2024 Spor o pristojnosti
Up-379/21 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 509/2020 z dne 10. 2. 2021 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 880/2020 z dne 12. 8. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 38/2019-II z dne 15. 11. 2019
Up-421/21 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 9/2021 z dne 3. 3. 2021 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1900/2020 z dne 18. 11. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 916/2019-II z dne 29. 11. 2019
U-I-108/23, U-I-110/23, U-I-146/23 2023 Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00, 17/04 in 43/23), 24. al. 2. čl. Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKC) 2. tč. 1. odst. 8. čl., 3. odst. 14. čl.
Up-814/20 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 75/2020 z dne 22. 5. 2020 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1642/2019 z dne 11. 12. 2019 v zvezi s popravnim sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1642/2019 z dne 10. 1. 2020 ter sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 230/2018-II z dne 21. 3. 2019
Up-1365/19 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 281/2019 z dne 25. 7. 2019 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1629/2018 z dne 13. 3. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 389/2016-II z dne 4. 1. 2018
Up-63/21 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 495/2020 z dne 6. 11. 2020 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 601/2020 z dne 19. 8. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 184/2018-II z dne 2. 10. 2019
Up-1293/20 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 337/2020 z dne 25. 9. 2020 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1981/2019 z dne 11. 3. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 231/2018-II z dne 27. 3. 2019
Up-352/20 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 574/2019 z dne 23. 1. 2020 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1417/2019 z dne 4. 9. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1222/2018-II z dne 14. 2. 2019 in popravnim sklepom istega sodišča št. P 1222/2018-II z dne 9. 5. 2019
Up-957/19 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 245/2019 z dne 13. 6. 2019 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 196/2019 z dne 6. 3. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 228/2016-II z dne 27. 11. 2017 ter popravnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 228/2016-II z dne 16. 11. 2018
Up-733/20 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 85/2020 z dne 15. 5. 2020 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1590/2019 z dne 6. 1. 2020 v zvezi z II. in III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 43/2019-II z dne 15. 4. 2019
U-I-184/19 2023 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 2. odst. 560. čl.
Up-1630/22 2023 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1258/2022 z dne 26. 9. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 20. 4. 2022
U-I-798/21 2023 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) (ZPPDej), 1. odst. 8. čl. in 3. al. 1. odst. 57. čl. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/19), 2. odst. 7. č
Up-382/19 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 353/2018 z dne 10. 1. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 936/2017 z dne 27. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 229/2016-II z dne 15. 12. 2016
U-I-165/19 2023 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 172/21 in 141/22) (ZODPol), 3., 5. odst. 71. čl.
U-I-28/21 2023 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) (ZSPJS), 4. odst. 16. čl.
U-I-479/22 2023 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22) (ZRTVS-1B), 1.a, 2., 4. in 5. odst. 23. čl. ter 24. in 25. čl.
Up-903/19 2023 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 220/2018 z dne 20. 6. 2019
U-I-4/20 2023 Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (ZPSVIKOB)
U-I-479/22 2023 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22) (ZRTVS-1B), 1.a, 2., 4. in 5. odst. 23. čl. ter 24. in 25. čl.
U-I-198/19 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20) (ZZDej), 2. poved 2. odst. 3. čl., 3. al. 2. odst. 3.a čl., 1. al. 4. odst. 3.a čl., 2. poved 1. al. 5. odst. 3.a čl., 2. al. 1. odst. 44.č čl. v zvezi s 3. odst. 3.a čl. in 1. al. 5. odst. 3.a čl., 2. odst. 42. čl., 2. do 4. odst. 43. čl., 1. odst. 44. čl., 2. odst. 53.b čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K), 2. in 5. odst. 39. čl., 1. poved 4. odst. 41. čl.
U-I-182/22, Up-777/22... 2022 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K), 1. pov. 4. odst. in 1. pov. 6. odst. 41. čl. Ustavne pritožbe: Vesne Fužir Urbančič zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 264/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 320/2019 z dne 29. 9. 2021; družbe EMOTIVA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 163/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 97/2019 z dne 25. 5. 2021; družbe ZOBNA AMBULANTA KREUTZ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 169/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 821/2019 z dne 1. 6. 2021; družbe DENTAL DESIGN, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 241/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 326/2019 z dne 7. 9. 2021; družbe DEPIK, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 262/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 664/2019 z dne 29. 9. 2021; družbe OBJEM ZDRAVJA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 232/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 83/2019 z dne 26. 8. 2021; Mojce Potokar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 251/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 658/2019 z dne 14. 9. 2021; družbe RCD, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 253/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 105/2019 z dne 14. 9. 2021; Zasebnega zdravstvenega zavoda Lilijana Krivec Skrt zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 247/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 837/2019 z dne 14. 9. 2021; družbe BARSOS-MC, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 239/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 157/2019 z dne 7. 9. 2021; družbe ULTRAMEDICA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 233/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 131/2019 z dne 25. 8. 2021; družbe FMR PLUS, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 250/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 140/2019 z dne 7. 9. 2021; družbe OPTOMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 245/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 149/2019 z dne 14. 9. 2021; Marine Košak zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 243/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 686/2019 z dne 7. 9. 2021; Zdravstvenega zavoda BEM Ankaran zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 254/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 23/2019 z dne 17. 9. 2021; Zlatke Kralj zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 229/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 678/2019 z dne 26. 8. 2021; Zavoda REVITA zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 255/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 518/2019 z dne 14. 9. 2021; Zdravstvenega zavoda REVITA zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 175/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 672/2019 z dne 1. 6. 2021; Zasebnega zdravstvenega zavoda NEUROVITA zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 194/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 233/2019 z dne 1. 6. 2021; Tomaža Banka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 161/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 53/2019 z dne 1. 6. 2021; družbe MCL PSIHIATRIČNA ORDINACIJA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 164/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 42/2019 z dne 1. 6. 2021; družbe SPE VIVIMUS, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 167/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 552/2019 z dne 1. 6. 2021; družbe NASMEH ZOBOZDRAVSTVO, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 165/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 872/2019 z dne 1. 6. 2021; Damjane Meroving zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 244/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 594/2019 z dne 14. 9. 2021; družbe KRIŽAJ storitve, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 171/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 181/2019 z dne 1. 6. 2021; Nataše Dajović zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 16/2022 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 555/2019 z dne 4. 11. 2021; družbe SPLOŠNA MEDICINA JURIJ PESJAK, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 263/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 464/2019 z dne 22. 9. 2021; družbe MEDI PULMO, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 230/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 461/2019 z dne 26. 8. 2021; družbe BROVET, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 240/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 75/2019 z dne 14. 9. 2021; družbe AMBULANTA STRAŽA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 248/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1122/2019 z dne 14. 9. 2021; družbe VITALIJA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 246/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 580/2019 z dne 7. 9. 2021; Barbare Škrlj Golob zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 174/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 64/2019 z dne 25. 5. 2021; družbe MEDICINSKA GENETIKA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 221/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 103/2019 z dne 7. 7. 2021; družbe ANIMULA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 15/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 488/2019 z dne 4. 11. 2021; Verice Šučur in Zobne ambulante za odrasle Šučur Verica, zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 19/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 505/2019 z dne 29. 11. 2021; družbe DIAGNOSTIČNI CENTER ŠENTJUR, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 49/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 23/2019 z dne 30. 11. 2021; družbe NAGLIDENT, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 269/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 491/2019 z dne 14. 9. 2021; družbe TOPMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 11/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 55/2019 z dne 29. 11. 2021; družbe DARUMA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 24/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 123/2019 z dne 2. 12. 2021; družbe Ambulanta Tominc, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 46/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 65/2019 z dne 14. 12. 2021; Arnalda Tomšiča zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 10/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 671/2019 z dne 3. 11. 2021; družbe Psihiatrična in pedopsihiatrična ordinacija Anja Reljić Prinčič, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 38/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 602/2019 z dne 7. 12. 2021; družbe Očesni kirurški center dr. Pfeifer, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 272/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 596/2019 z dne 30. 9. 2021; Seline Ambrožič zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 296/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 87/2019 z dne 4. 11. 2021; družbe Vurcer, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 40/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 120/2021 z dne 3. 12. 2021; družbe Zdravje, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 278/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 82/2019 z dne 11. 10. 2021; Matjaža Roženbergarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 39/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 874/2019 z dne 11. 11. 2021; Helene Šubelj Gregorič zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 18/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 50/2019 z dne 29. 11. 2021; družbe Dermatologija Maja Kalač Pandurović, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 48/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 57/2019 z dne 6. 12. 2021; družbe Medden S, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 37/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 24/2019 z dne 9. 12. 2021; družbe Okumed, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 6/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 35/2019 z dne 29. 11. 2021; družbe Ophtacom, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 7/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 599/2019 z dne 29. 11. 2021; družbe Barsos MC, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 281/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 663/2019 z dne 29. 9. 2021; družbe Dental Art, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 47/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 18/2019 z dne 30. 11. 2021; Marjane Simčič Polak zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 293/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 691/2019 z dne 27. 10. 2021; družbe Le skupaj, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 36/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 67/2019 z dne 7. 12. 2021; družbe 0.4, ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 31/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 531/2019 z dne 2. 12. 2021; Polonce Zalokar in Ambulante za pljučne bolezni in alergije, Polonca Zalokar, zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 27/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 108/2019 z dne 2. 12. 2021; Kristine Tozon in Kristine Tozon – zobozdravnice zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 20/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 603/2019 z dne 4. 11. 2021; družbe Arjana Maček, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 307/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 100/2019 z dne 29. 10. 2021; družbe INTERNISTIČNO POLMULOŠKA AMBULANTA DR. BOMBEK, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 2/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 41/2019 z dne 25. 11. 2021; Zdravstvenega zavoda Medicinski center Šinigoj Nova Gorica zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 30/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 24/2019 z dne 11. 11. 2021; Zdravstvenega zavoda Juretić Jadranka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 28/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 27/2019 z dne 11. 11. 2021; Zdravstvenega zavoda Ultrakardio Portorož zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 294/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 28/2019 z dne 28. 10. 2021; Duše Boljka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 23/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 684/2019 z dne 2. 12. 2021; družbe GIA MED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 88/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 80/2019 z dne 27. 12. 2021; družbe GROMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 77/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 130/2019 z dne 27. 12. 2021; Jasenke Matanič zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 92/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 68/2019 z dne 17. 12. 2021; družbe DENTA B, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 372/2019 z dne 29. 10. 2021; družbe AMBULANTA ROSIČ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 85/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 46/2019 z dne 28. 12. 2021; Miroslava Kovačiča zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 111/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 188/2019 z dne 5. 1. 2022; družbe SANTRA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 66/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 147/2019 z dne 17. 12. 2021; družbe Očesna ambulanta Majda Volčini Krumpestar, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 5/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 146/2019 z dne 3. 11. 2021; Aleksandre Fabjan Ivačič zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 73/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 58/2019 z dne 7. 12. 2021; družbe INTERMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 62/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 83/2019 z dne 17. 12. 2021; družbe ZOBEK DENTALNI CENTER, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 133/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 164/2019 z dne 20. 1. 2022; družbe PATRONAŽKA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 71/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 143/2019 z dne 17. 12. 2021; družbe PRAVOVID, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 12/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 529/2019 z dne 3. 11. 2021; Saše Dolar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 125/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 56/2019 z dne 11. 1. 2022; Zdravstvenega zavoda dr. Žebeljan zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 97/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 163/2019 z dne 30. 12. 2021; Tanje Pavlović zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 129/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 205/2019 z dne 18. 1. 2022; družbe OFTAMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 54/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 68/2019 z dne 14. 12. 2021; družbe OFTALMO, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 276/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 560/2019 z dne 5. 10. 2021; Brede Jelen Sobočan zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 273/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 145/2019 z dne 28. 9. 2021; družbe PEDIATRINJA SUZANA ŠKORJANC ANTOLIČ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 65/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 144/2019 z dne 17. 12. 2021; Darka Košutića zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 91/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 14/2019 z dne 21. 12. 2021; družbe ZALIVKA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 132/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 179/2019 z dne 26. 1. 2022; družbe DR. ŠEGOTA - PULMOLOG, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 96/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 85/2019 z dne 21. 12. 2021; družbe EUPNEA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 50/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 33/2019 z dne 13. 12. 2021; Darje Prešern zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 113/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 206/2019 z dne 5. 1. 2022; družbe DENTAMEDICA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 109/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 197/2019 z dne 6. 1. 2022; družbe PHYSIS, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 8/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 151/2019 z dne 29. 11. 2021; Silve Jamnišek zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 69/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 154/2019 z dne 14. 12. 2021; družbe AVELANA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 275/2021 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 419/2019 z dne 5. 10. 2021; družbe KIRURŠKI CENTER TOŠ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 35/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 42/2019 z dne 9. 12. 2021; Mateja Kravosa zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 3/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 43/2019 z dne 29. 11. 2021; družbe AMBULANTA ČEBELICA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 59/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 81/2019 z dne 17. 12. 2021; mag. Alojza Horvata in Alojza Horvata zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 1/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 53/2019 z dne 30. 11. 2021; Margite Zupanc-Porenta in Margite Zupanc Porenta, dr. dent. med., Zasebne zobne ordinacije, zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 9/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 456/2019 z dne 3. 11. 2021; Zobozdravstvenega zavoda Vertačnik zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 115/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 99/2019 z dne 4. 1. 2022; družbe SVETOVANJE DR. KUHAR, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 17/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 515/2019 z dne 4. 11. 2021; družbe ORTOPEDIJA PRETTNER, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 55/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 45/2019 z dne 16. 12. 2021; družbe KARDIO KLOKOČOVNIK, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 29/2022 z dne 11. 5. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 30/2019 z dne 11. 11. 2021; družbe ABAKUS-MIDICO, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 105/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 110/2019 z dne 4. 1. 2022; družbe AMBULANTA JERKOVIĆ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 124/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 215/2019 z dne 17. 1. 2022; družbe KARDIOMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 90/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 77/2019 z dne 28. 12. 2021; družbe GINEKOMED FORUM, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 61/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 138/2019 z dne 17. 12. 2021; Mojce Kos zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 63/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 139/2019 z dne 10. 12. 2021; družbe AMBULANTA ZA VSE GENERACIJE, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 135/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 217/2019 z dne 26. 1. 2022; družbe SMEJKO, Petra Prodan Šumnik, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 80/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 68/2019 z dne 14. 12. 2021; družbe TOPZOB, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 131/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 209/2019 z dne 31. 1. 2022; družbe ZDRAVSTVO BERIĆ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 58/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 56/2019 z dne 14. 12. 2021; družbe ARCHIMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 86/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 31/2019 z dne 28. 12. 2021; družbe SRCE IN OŽILJE, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 95/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 37/2019 z dne 27. 12. 2021; družbe VASACOR, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 84/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 24/2019 z dne 28. 12. 2021; Eve Mejač zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 112/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 200/2019 z dne 6. 1. 2022; Judite Kiš Zupanc zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 78/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 60/2019 z dne 14. 12. 2021; družbe ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA DROFENIK MARKO JOŽEF, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 67/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 129/2019 z dne 9. 12. 2021; družbe KARDIOLOGIJA MARINŠEK & GINEKOLOGIJA PETERNELJ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 126/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 59/2019 z dne 4. 1. 2022; Petra Pokeržnika zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 120/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 145/2019 z dne 18. 1. 2022; družbe DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 107/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 100/2019 z dne 4. 1. 2022; družbe MEDIARH, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 52/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 39/2019 z dne 13. 12. 2021; družbe STEINER, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 122/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 114/2019 z dne 11. 1. 2022; družbe MELADENS, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 79/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 82/2019 z dne 14. 12. 2021; družbe RADIOMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 56/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 36/2019 z dne 13. 12. 2021; družbe MIKMAR, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 64/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 141/2019 z dne 10. 12. 2021; družbe FIZIO.BK FIZIOTERAPIJA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 60/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 122/2019 z dne 8. 12. 2021; Alenke Mandić zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 127/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 62/2019 z dne 4. 1. 2022; Tanje Jeromel zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 70/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 131/2019 z dne 20. 12. 2021; Uroša Franca Gašperina zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 306/2021 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 61/2019 z dne 29. 10. 2021; družbe MAJOMA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 74/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 156/2019 z dne 27. 12. 2021; družbe SANIDENT, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 121/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. IV U 133/2019 z dne 11. 1. 2022; družbe SANIDENT, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 139/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 135/2019 z dne 25. 1. 2022; Brigite Baklan in Baklan Brigite – Zasebne ambulante splošne medicine zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 68/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 106/2019 z dne 13. 12. 2021; Katje Šestanj Puklavec in družbe KSP DENT, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 130/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 242/2019 z dne 1. 2. 2022; Jasmine Vengust zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 57/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Celju, št. IV U 37/2019 z dne 7. 12. 2021; Nine Mileusnić zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 247/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 275/2019 z dne 11. 4. 2022; Zorana Ribiča zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 249/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 276/2019 z dne 12. 4. 2022; družbe Zobna ordinacija Bojana Vočanec, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 188/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 194/2019 z dne 21. 2. 2022; družbe Ambulanta Tominc, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 168/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 216/2019 z dne 3. 2. 2022; družbe CUSPIS, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 255/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 302/2019 z dne 19. 4. 2022; Jane Golub zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 197/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 198/2019 z dne 23. 2. 2022; Jasne Blaha zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 196/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 682/2019 z dne 1. 3. 2022; Mojce Smonkar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 234/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 150/2019 z dne 30. 3. 2022; Marka Moleta zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 297/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 44/2019 z dne 9. 6. 2022; družbe ZOBOZDRAVSTVO VIHER, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 242/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 383/2019 z dne 4. 4. 2022; Mojce Ivankovič Kacjan zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 262/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 238/2019 z dne 25. 4. 2022; Tatjane Šoštarič zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 200/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 243/2019 z dne 3. 3. 2022; družbe SPLOŠNA MEDICINA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 183/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 241/2019 z dne 18. 2. 2022; družbe MOLAR, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 256/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 174/2019 z dne 19. 4. 2022; družbe STEINER, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 140/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 92/2019 z dne 11. 1. 2022; družbe STIPES, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 266/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 208/2019 z dne 19. 4. 2022; Tomaža Schaubacha in Schaubach Tomaža – Zasebnega zdravnika na področju družinske medicine zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 270/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 149/2019 z dne 10. 5. 2022; Zdravstveno svetovalnega zavoda Merc, Visole, zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 241/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 296/2019 z dne 4. 4. 2022; družbe OKULISTIKA FALEŽ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 258/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 295/2019 z dne 19. 4. 2022; Zdravstvenega zavoda Kos zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 143/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 245/2019 z dne 1. 2. 2022; Zdravstvenega in zobozdravstvenega zavoda dr. Male zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 279/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 162/2019 z dne 13. 5. 2022; družbe MAMELON, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 214/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 267/2019 z dne 17. 3. 2022; Zavoda za patronažno varstvo in dolgotrajno oskrbo na domu, Nešić Majda, zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 268/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 250/2019 z dne 25. 4. 2022; Liljane Kekec in Kekec Liljane – Zasebne zobne ambulante za odrasle zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 263/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 223/2019 z dne 10. 5. 2022; Zdravstvenega zavoda Zarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 257/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 232/2019 z dne 19. 4. 2022; Majde Krepfl-Leva zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 264/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 291/2019 z dne 25. 4. 2022; družbe PEDIATRIJA BORŠTNIKOVA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 233/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 159/2019 z dne 30. 3. 2022; družbe VELOG, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 299/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 516/2019 z dne 6. 6. 2022; Klinkon zdravstvenega zavoda zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 189/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 224/2019 z dne 23. 2. 2022; Andreja Ocepka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 352/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 249/2021 z dne 5. 8. 2022; družbe BLIMED, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 169/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 113/2019 z dne 25. 1. 2022; Ksenije Grandošek zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 220/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 171/2019 z dne 23. 3. 2022; družbe Ambulanta za otroke in šolarje ŽIVŽAV, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 212/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 263/2019 z dne 17. 3. 2022; Valerije Šaško zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 141/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 176/2019 z dne 25. 1. 2022; družbe PKM, Psihiatrija Kocmur Marga, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 180/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 504/2019 z dne 15. 2. 2022; družbe VISAMA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 240/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 303/2019 z dne 4. 4. 2022; družbe GINEKOLOGIJA DR. FRANIĆ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 152/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 35/2019 z dne 11. 1. 2022; družbe VISAMA, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 267/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 304/2019 z dne 10. 5. 2022; družbe ZDRAV SLOG, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 251/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 280/2019 z dne 12. 4. 2022; Maše Ostaševski Pozne zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 198/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 204/2019 z dne 24. 2. 2022; družbe BODENT, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 225/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 137/2019 z dne 30. 3. 2022; Ambulante splošne medicine Marta Tetičkovič Ranfl zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 167/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 102/2019 z dne 4. 2. 2022; družbe ZDRAVSTVO BERIĆ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 184/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 229/2019 z dne 11. 2. 2022; Mojce Gregorič Kovačič zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 185/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 248/2021 z dne 21. 2. 2022; Saše Hribarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 175/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 101/2019 z dne 25. 1. 2022; AZUR, Zdravstvenega zavoda zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 301/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 500/2019 z dne 15. 6. 2022; Milene Grabar-Krajnc zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 278/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 258/2020 z dne 13. 5. 2022; Andreje Norčič Berce zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 248/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 270/2019 z dne 11. 4. 2022; Marine Leskovec Žakelj in drugih zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 296/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 148/2019 z dne 7. 6. 2022; družbe ZASEBNA AMBULANTA ROJ, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 202/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 210/2019 z dne 24. 2. 2022; Lidije Rogina zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 182/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 227/2019 z dne 14. 2. 2022; družbe JANADENTAL, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 272/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 290/2019 z dne 9. 5. 2022; družbe ZDRAVSTVENA ORDINACIJA "DR. ŠOLMAN", d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 187/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 231/2019 z dne 22. 2. 2022; družbe HUMANIKDENT, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 239/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 289/2019 z dne 4. 4. 2022; družbe ZDRAVSTVENA ORDINACIJA "DR. ŠOLMAN", d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 142/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 230/2019 z dne 31. 1. 2022; Mojce Kalšek in družbe Bona Dea, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 178/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 239/2019 z dne 18. 2. 2022; Mojce Košar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 171/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 266/2019 z dne 11. 2. 2022; ter Jožeta Vukana zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 208/2022 z dne 26. 9. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 228/2019 z dne 11. 3. 2022
U-I-25/17 2022 Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16)
U-I-25/17 2022 Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (Sklep - sprejem)
U-I-64/22, U-I-65/22 2022 Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22) (ZOPVTKK)
P-8/22 2022 Spor o pristojnosti
U-I-158/17 2022 Zakon o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) (ZDimS), 6. čl., 9. in 10 odst. 7. čl., 1. odst. 15. čl., 3. odst. 15. čl., 3. al. 16. čl., 3. in 5. odst. 19. čl. ter del 7. odst. 19. čl., 5. odst., 7. odst., 9. odst., in 10. odst. 33. čl.
U-I-59/18 2022 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20) (ZZDej), 2. poved 2. odst. 3. čl.
U-I-132/21 2022 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), 7. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20), 5. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20)
P-3/21 2022 Spor o pristojnosti
U-I-25/22 2022 Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) (ZDUPŠOP), 48. čl.
Up-190/17, U-I-106/19 2022 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19) (ZDavP-2), 5. odst. 20. čl.
U-I-327/20 2022 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 58. čl.
Up-459/21 2022 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021
U-I-823/21 2021 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) (ZODPol), 2. do 4. odst. 49.a čl. in 2. do 5. odst. 49.b čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (ZODPol-G), 42. čl. in sklepov o prenehanju položaja, ki so bili izdani na njegovi podlagi
U-I-210/21 2021 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21), 10a čl.
U-I-155/20 2021 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) (ZNB), 4. tč. 1. odst. 39. čl. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20 in 59/20)
U-I-18/17 2021 Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02 in 80/02 – popr.), 1., 4., 8., 18., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37. in 37.b čl. Pravilnik z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02), 18., 19. in 28. čl., 31. do 43. čl. ter 45. do 47. čl.
U-I-445/20, U-I-473/20 2021 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20), 3. in 5. tč. 1. odst. 1. čl. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20), 3. in 5. tč. 1. odst. 1. čl. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20 in 190/20), 3. in 5. tč. 1. odst. 1. čl. Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20)
U-I-8/21 2021 Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) (ZZUOOP), 104. čl.
Up-300/16 2021 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013
U-I-79/20 2021 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) (ZNB), 3. odst. 5. čl., 1. odst. 7. čl., tč. 2 in 3 1. odst. 39. čl. Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17) (ZVRS), 3. odst. 21. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20) Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20)
U-I-2/21, U-I-3/21 2021 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20)
U-I-2/21 2021 Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
Up-991/17, U-I-304/20 2020 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1), 2. odst. 66. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017
Up-613/20 2020 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 859/2020 z dne 16. 6. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1570/2018-IV z dne 7. 4. 2020, sklepom št. P 1570/2018-IV z dne 16. 3. 2020 o zavrnitvi pritožničinega predloga za spremembo prej izdanih začasnih odredb in začasni ukinitvi izvajanja stikov z otroki, ter sklepoma št. P 1570/2018-IV z dne 12. 2. 2020 in št. P 1570/2018-IV z dne 8. 11. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 859/2020 z dne 16. 6. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1570/2018-IV z dne 16. 3. 2020, s katerim je bila odrejena neposredna izvršba z odvzemom mladoletnih otrok
U-I-83/20 2020 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), 1. čl., 3. odst. 3. čl. v zvezi z 2. odst. 3. čl., 2. odst. 4. čl. in 7. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), 1. čl., 3. odst. 3. čl. v zvezi z 2. odst. 3. čl., 2. in 3. odst. 4. čl. ter 8. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), preostale določbe
U-I-222/18 2020 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 10 odst. 221.j čl., 221.j čl.
U-I-64/14 2017 Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl.
U-I-93/15 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 6. odst. 7. čl., 36. al. 8. čl. in 191. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 5. odst. 6. čl., 42. tč. 7. čl. in 133. čl.
U-I-140/14 2018 Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv), 2. odst. 25. čl.
Up-614/15 2018 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1206/2015 z dne 10. 6. 2015 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1376/2014-III z dne 10. 12. 2014
U-I-20/18 2018 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 1. al. 4. odst. 3.a čl., 1. al. 5. odst. 3.a čl., 1. in 2. odst. 42. čl., 1. in 2. odst. 43. čl., 1. odst. 44. čl., 2. in 3. odst. 44.a čl., 2. al. 1. odst. 44.č čl., 3. in 4. odst. 53.a čl. in 2., 3., 4. in 6. odst. 53.b čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K), 2. odst. 39. čl. in 1. in 2. odst. 42. čl.
Up-1005/15 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 167/2013 z dne 27. 8. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 562/2012 z dne 19. 12. 2012
Up-979/15 2018 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015
P-1/18 2018 Spor o pristojnosti
P-3/18 2018 Spor o pristojnosti
Up-1212/18 2019 Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8522/2013 z dne 12. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 8522/2013 z dne 21. 5. 2018, se zavrne.
Up-593/16 2019 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Up 1/2016 z dne 18. 5. 2016
Up-133/16 2019 Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 407/2015 z dne 19. 11. 2015
U-I-59/17 2019 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.) (ZTuj-2), 2., 3. in 4. st. 2. odst. ter 3. odst. 10.b čl.
U-I-214/19, Up-1011/19 2019 Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev. Odločitev iz prejšnje točke izreka se izvrši tako, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje točk 1 do vključno 7[1] Akta o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), kolikor se nanašajo na državne tožilce.
U-I-110/16 2020 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl., 1. odst. 138. čl.
U-I-194/19 2020 Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19)(ZIOMVN)