Ločena mnenja - Dr. Zvonko Fišer

Številka Leto Akt
Up-331/98 1999 Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-11/96 1999 Uredba o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo (Uradni list RS, št. 47/94)
U-I-175/97 1999 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) (ZSS), 1. odst. 58. čl.
U-I-244/99 2000 Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93)(ZPPre) Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93
Up-273/00 2000 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Krškem št. Ks 116/00 z dne 28. 6. 2000 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 168/99 z dne 12. 6. 2000
U-I-104/01 2001 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01) (ZPPCPEU) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popr., 28/96, 26/97, 46/2000, 3/01, 9/01 in 13/01), 2. odst. 254., 3. odst. 292., 2. stavek 2. odst. 292. čl.
U-I-185/01 2001 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01) (ZPPCPEU)
U-I-92/99 2001 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) (ZVO), 64. čl.
U-I-60/99 2001 Zakon o spremembi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 12/99) (ZZLPPO-A) Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) (ZPSPID), 2. odst. 39. čl.
U-I-245/00 2001 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 31/2000) (ZP), 22. čl.
Up-410/01 2002 Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 1457/2001 z dne 13. 9. 2001, sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 704/98 z dne 23. 6. 1999 ter dopolnilni sklep in sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 761/2001 z dne 25. 10. 2001
U-I-92/01 2002 Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/2000 in 26/01) (ZPPGO), 5., 14. al. 6., 10., 11., 12., 13., 15., 23., 24., 25., 28. in 29. čl.
U-I-103/02 2002 Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št. 18/02)
U-I-281/00 2002 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986- 1990-2000 (območje Livade - 1999) Odlok o zazidalnem načrtu Livade II (Uradne objave Občine Izola, št. 10/99)
U-I-119/99 2002 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/2000) (ZVCP), 1. odst. 134., 1. odst. 135. čl.
Up-207/99 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 72/99 z dne 15. 4. 1999, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 188/98 z dne 2. 6. 1998 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 53/97 z dne 3. 11. 1997
U-I-189/99 2002 Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) (ZPT), 53. čl.
Up-634/02 2002 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 216/2002 z dne 20. 10. 2002 Odločba Občinske volilne komisije Občine Dobje št. 006-07/02-15 z dne 17. 10. 2002
Up-312/99 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 3799/99 z dne 6. 10. 1999 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Domžale št. P-00347/99-02 z dne 7. 4. 1999
Up-140/02 2002 Sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 471/01 z dne 17. 12. 2001 Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 503/99 z dne 31. 3. 1999 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II 301/96 z dne 14. 9. 1998
U-I-370/98 2002 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 1. odst. 14. čl.
Up-235/00 2003 Sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 32/2000 z dne 20. 4. 2000
U-I-149/99 2003 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 2. odst. 41. čl. in 3. odst. 41. čl.
U-I-272/98 2003 Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 - popr. in 93/01) (ZPol), 1., 2. in 3. odst. 49. čl., 96. do 107. čl.
U-I-346/02 2003 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), del določbe 7. čl. Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) (ZDS), 2. čl. Zakon o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 2. čl. Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) (ZLV), 5. čl. Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02) (ZEVP), 4. čl. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) (ZRLI), 35. čl.
U-I-252/00 2003 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 8. čl., 1. odst. 15. a čl.
U-I-426/02,Up-546/01 2003 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94- popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01 in 56/03) (ZKP), 98. a in 445. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne 18. 10. 2001 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1268/98 z dne 28. 1. 1999
Up-521/01 2004 Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/2001 z dne 27. 9. 2001
U-I-257/01 2004 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.
U-I-103/01 2004 Kazenski zakonik Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90)(KZ), 1. in 3. odst. 171. čl., 2., 4., 5., 6. in 7. odst. 171. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) (KZ), 217. in 234. a čl.
U-I-296/02 2004 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 - ur.p.b. in 43/04) (ZKP), 1. odst. 502. čl., 3. odst. 109. čl., 2. odst. 109. čl. in 1. odst. 506. a čl.
U-I-137/04 2004 Pravilnik o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004 (Uradni list RS, št. 14/04)
Up-449/02 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 322/99 z dne 23. 5. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 276/99 z dne 30. 6. 1999
Up-587/02 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 205/2000 in I Ips 314/2000 z dne 6. 6. 2002
U-I-220/03 2004 Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) (ZTVP), posamezne določbe
Up-94/02 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 229/98 z dne 20. 12. 2001 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Kp 178/98 z dne 18. 8. 1998 in sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. K 46/97 z dne 5. 5. 1998
U-I-335/04 2005 Poslovnik Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99 in 2/04), 34. čl.
Up-762/03 2005 Odločba Senata za prekrške št. Pp-2156/02 z dne 30. 1. 2003 in odločba Sodnika za prekrške v Ljubljani št. P-44506/01 z dne 25. 1. 2002
Up-328/03 2005 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 313/2001 z dne 6. 3. 2003 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 393/95 z dne 13. 6. 2001
Up-131/03 2005 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 76/2003 z dne 18. 2. 2003 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III K 474/2002 z dne 11. 2. 2003
P-23/05 2005 Spor o pristojnosti
U-I-219/03 2005 Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) (ZRev), 36., 4. odst. 70. čl., 5. odst. 72. čl., 1. odst. 73. čl., 2. odst. 74. čl., 80., 81., 83. in 84. čl. Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 45/02), 3. odst. b) tč. tarifne št. 5
Up-755/04 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 284/2004 z dne 21. 10. 2004 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 210/2004 z dne 22. 9. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 115/2004 z dne 16. 9. 2004
P-32/06 2007 Spor o pristojnosti
Up-1002/05 2007 Odločba Višjega sodišča v Kopru št. PRpv 328/2005 z dne 19. 5. 2005 in odločba Sodnika za prekrške Idrija št. P-384/03 z dne 16. 8. 2004
Up-1062/05 2007 Odločba Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 1630/2005 z dne 20. 9. 2005 in odločba Okrajnega sodišča v Grosupljem št. PRs-2096/03 z dne 17. 8. 2005
Up-679/06,U-I-20/07 2007 Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/2000, 73/04, 23/05 – ur. p. b., 72/05, 100/05 – ur. p. b., 127/06, 27/07 – ur. p. b. in 67/07) (ZS), 2. odst. 62. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), drugega stavka 3. odst. 321. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 143/2006 z dne 29. 3. 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. VII Ips 1/2006 z dne 14. 11. 2006 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča št. VI Ips 4/2006 z dne 17. 5. 2006
U-I-173/05 2007 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07) (ZKP), 17. čl.
Up-2094/06 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 300/2005 z dne 30. 6. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 340/2004 z dne 22. 12. 2004 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. K 2/2003 z dne 12. 11. 2003