Po objavi odločbe št. U-I-198/19 z dne 5. 1. 2023 so se v nekaterih medijih pojavile netočne informacije oziroma interpretacije, da naj bi Ustavno sodišče s to odločbo odločilo, da zdravstveni delavci v nobenem primeru v posameznem tednu ne smejo delati več kot 48 ur, kar naj bi močno ogrozilo delovanje zdravstvenega sistema. To ne drži, saj Ustavno sodišče s svojo odločitvijo ni uvedlo splošne omejitve delovnega časa za zdravstvene delavce.

S to odločbo je Ustavno sodišče na zahtevo skupine poslank in poslancev med drugim presojalo drugi odstavek 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki je bil sprejet leta 2017 in se uporablja od 1. 1. 2021 naprej. V skladu s to določbo lahko zdravstveni delavci, ki so že zaposleni za polni delovni čas v javnem zavodu, poleg te zaposlitve pri drugem delodajalcu ali kot izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstvene storitve še največ v obsegu osem ur na teden. Ustavno sodišče je, ob upoštevanju ustavnih zahtev in upoštevnih pravil prava EU, presodilo, da ta zakonska določba ni v neskladju z Ustavo. Pri tem odločitev Ustavnega sodišča ne pomeni nujno, da je samo taka zakonska ureditev dopustna in ustavno skladna.

S to odločitvijo Ustavno sodišče torej sploh ni poseglo v veljavno zakonsko ureditev, kot je urejena v slovenskem pravnem redu in kot jo narekuje tudi pravo EU. Z njo je določen maksimalni skupni obseg ur dela kot povprečna omejitev v daljšem referenčnem obdobju. To velja za redno zaposlitev, v skladu z drugim odstavkom 53.b člena ZZDej pa tudi za opravljanje dodatnega dela pri drugem delodajalcu ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Navedeno pomeni, da lahko zdravstveni delavci zdravstvene storitve še naprej izvajajo povsem enako kot doslej in lahko v posameznem tednu delajo tudi več kot 48 ur, če se pri tem spoštujejo omejitve glede povprečnega obsega opravljenih ur dela v referenčnem obdobju ter siceršnje omejitve glede obsega delovnega časa in nadur iz drugih določb ZZDej in Zakona o delovnih razmerjih, ki v tej zadevi niti niso bile izpodbijane in še naprej veljajo enako kot doslej.