I.

 

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016 (v nadaljevanju Razpored dela) se v točki II. 3. spremeni tako, da se ta glasi
 
“3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
 
Jasna Počagar, predsednica,
dr. Špelca Mežnar, članica, in
Marko Šorli, član.
 
Namestnica predsednice senata je dr. Špelca Mežnar.”

 

II.

  

Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki razporeda dela.

 
 
                                                                                                      dr. Jadranka Sovdat
                                                                                                              PredsednicaŠtevilka: Su-I-9/16-14
Datum: 21. 11. 2016
                                                                                                                       
 

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 19. upravni seji z dne 21. 11. 2016 sprejelo

SPREMEMBO RAZPOREDA DELA USTAVNEGA SODIŠČA
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016