USRS_stavba

Številka: Su-I-10/20-22
Datum: 15. 11. 2021

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) na 16. upravni seji Ustavnega sodišča z dne 15. 11. 2021 sprejelo

 

SPREMEMBE RAZPOREDA DELA USTAVNEGA SODIŠČA
za čas jesenskega zasedanja 2021

 

I.

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja 2021 (v nadaljevanju Razpored dela) se v točki II. spremeni tako, da se ta glasi

II.

1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:

dr. Marijan Pavčnik, predsednik
dr. Rajko Knez, član in
dr. Rok Svetlič, član.

Namestnik predsednika senata je dr. Rajko Knez.

2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:

Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), predsednik
dr. Katja Šugman Stubbs, članica
Marko Šorli, član.

Namestnica predsednika senata je dr. Katja Šugman Stubbs

3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:

dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Rok Čeferin, član.

Namestnik predsednice senata je dr. Rok Čeferin.

4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju sodnik) po naslednjem razporedu:

dr. Marijan Pavčnik za zadeve kazenskega senata,
dr. Rok Čeferin za zadeve civilnega senata,
Marko Šorli za zadeve upravnega senata.

Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov vseh sodnikov.

5. Po razporedu iz prejšnjih točk odločajo senati tudi po izteku zasedanja do uveljavitve razporeda dela za naslednje zasedanje.

III.

Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki Razporeda dela in začne veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

dr. Rajko Knez
Predsednik