Varstvo osebnih podatkov

I. Podatki o upravljalcu

Ime in kontaktni podatki upravljavca Ustavno sodišče Republike Slovenije
Beethovnova 10
1000 Ljubljana
Telefon: 01 477 64 00
Faks: 01 251 04 51
E- pošta: info@us-rs.si
Kontaktni podatki
pooblaščene osebe za varstvo podatkov
dpo@us.rs.si

II. Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

1. Osebni podatki, ki jih obdeluje Ustavno sodišče, nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

1. Osebni podatki, ki jih obdeluje Ustavno sodišče, nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

a) Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani Ustavnega sodišča se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oziroma drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so: IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Ustavno sodišče tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, in sicer omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca Ustavnega sodišča ((e) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju Splošna uredba).

Podatki se hranijo 7 dni od obiska spletne strani.

b) Naročanje na e-obveščanje

Samodejno obveščanje je storitev, ki posamezniku omogoča prejemanje obvestil o novostih na spletnem mestu Ustavnega sodišča poleg tega pa omogoča tudi obveščanje o odločitvah Ustavnega sodišča na podlagi pogojev in kriterijev, ki jih postavi sam.

Posameznik se prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na storitev e-obveščanje.

Ustavno sodišče za namen e-obveščanja obdeluje naslednje osebne podatke: osebno ime in priimek, elektronski naslov, uporabniško ime in geslo.

Posameznik mora zagotoviti zahtevane osebne podatke, če se želi naročiti na storitev e- obveščanje.

Ustavno sodišče obdeluje navedene osebne podatke zgolj za namen e-obveščanja.

Osebni podatki se hranijo, dokler je posameznik naročen na storitve e-obveščanja. Od storitve e-obveščanja se lahko posameznik odjavi kadarkoli.

Pravna podlaga za zbiranje omenjenih osebnih podatkov posameznika je točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe.

c) Spletna analitika

Ustavno sodišče na spletnem mestu www.us-rs.si uporablja funkcionalne piškotke za omogočitev same uporabe in izboljšanje uporabniške izkušnje. Uporabnik s podajo soglasja za uporabo piškotkov, daje Ustavnemu sodišču soglasje za njihovo uporabo.

Pravno podlago za uporabo piškotkov predstavlja 157. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (ULRS 109/12, 110/13, 81/15 in 40/17) v povezavi z opravljanjem nalog v javnem interesu v skladu s točko (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679).

Spletno mesto www.us-rs.si  ne uporablja analitičnih piškotkov.

Podrobnejše podatke o piškotkih najdete na povezavi https://www.us-rs.si/nastavitve-piskotkov/

2. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki omenjenih osebnih podatkov so pooblaščene osebe Ustavnega sodišča v Službi za dokumentacijo in informatiko ter pogodbeni obdelovalec, ki za Ustavno sodišče vzdržuje in gostuje spletno stran.

3. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Ustavno sodišče osebnih podatkov ne bo preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

4. Pravice posameznika

 • Pravica do preklica privolitve (7. člen Splošne uredbe)
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov (15. člen Splošne uredbe)
 • Pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen
  Splošne uredbe)
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve in v primerih,
  določenih v 17. členu Splošne uredbe
 • Pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. členu Splošne uredbe
 • Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave
  (19. člen Splošne uredbe)
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen Splošne uredbe)
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen Splošne uredbe) –
  Informacijskem pooblaščencu RS

5. Informacije o obstoju informatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Ustavno sodišče ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja.

6. Varnost zbranih osebnih podatkov

Osebni podatki so varovani skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter Pravilnikom o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 56/11), ki je dostopen na spletnih straneh Ustavnega sodišča RS (www.usrs.si/pravna-podlaga/pravilnik).

7. Sklepno

Ustavno sodišče varuje zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke uporablja izključno za namene, za katere jih posredujejo uporabniki spletnega mesta in v okviru pristojnosti Ustavnega sodišča, ki jih določata Ustava in zakon.

Ustavno sodišče osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporablja v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne razkrije tretjim, razen če zakon določa drugače. Ustavno sodišče ščiti osebne podatke pred morebitnimi kršitvami in zlorabami.

III. Informacije o izvajanju videonadzora

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika  

Ustavno sodišče Republike Slovenije Beethovnova 10

1000 Ljubljana

Matična števila: 5024234000

Generalni sekretar: dr. Sebastian Nerad

 

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

 

dpo@us-rs.si
Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo  

Osebni podatki se pridobijo zaradi zagotovitve optimalne stopnje varnosti ljudi in premoženja, ki so na varovanem območju Ustavnega sodišča ter nadzora vstopa v oziroma izstopa iz službenih prostorov Ustavnega sodišča.

 

Točka (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju Splošna uredba),  76. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2).

 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov

 

 

 

Slikovni posnetek osebe, kraj posnetka, datum in čas posnetka.

 

Dolžnost posameznika zagotoviti osebne podatke in posledice v primeru, da jih ne zagotovi

 

 

Vstop v službene prostore Ustavnega sodišča ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

 

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

 

 

Predsednik, generalni sekretar, direktor službe za splošne in finančne zadeve,  vodja tehničnega oddelka, predstojnik službe za dokumentacijo in informatiko,  varnostnik;

 

pooblaščeni serviser, vzdrževalec strojne in aplikativne programske opreme, ki imajo z Ustavnim sodiščem sklenjeno ustrezno pogodbo;

 

policija in drugi pristojni organi, ki za vpogled izkažejo pravno podlago.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov  

Videoposnetki se hranijo sedem dni po nastanku. Po izteku tega obdobja Ustavno sodišče v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem zagotovi trajno brisanje arhivskih posnetkov.

 

Pravice posameznika  

 • Pravica dostopa do osebnih podatkov (15. člen  Splošne uredbe);
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen  Splošne uredbe);

o    Pravica do omejitve obdelave (18. člen  Splošne uredbe);

 • Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. člen  Splošne uredbe);
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen  Splošne uredbe) – Informacijskem pooblaščencu RS.

 

Od kod izvirajo osebni podatki  

Podatki se pridobijo z video nadzornim sistemom v trenutku, ko se oseba nahaja v varovanem območju Ustavnega sodišča.

 

IV. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

Izjava je bila na zadnje posodobljena februarja 2023.