VlogeStroškovnik

Stroškovnik

Številka: Su-II-4/13-5
Datum:   11. 11. 2013


Na podlagi 4. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo  in 109/12 - ZUstS), drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 24. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in naslednji) je Ustavno sodišče Republike Slovenije na 25. upravni seji  11. 11.  2013 sprejelo


 STROŠKOVNIK

ZA IZDAJO FOTOKOPIJ PISANJ

 

1. Fotokopiranje se osebam, ki imajo pravico do fotokopiranja na podlagi pravice do vpogleda v spis za udeležence postopkov pred Ustavnim sodiščem in zaradi pridobitve informacij javnega značaja, zaračuna po naslednjem stroškovniku:


 - format A4-enostransko                                       0,06 EUR/list  

- format A4-obojestransko                                    0,09 EUR/list

- format A3-enostransko                                       0,13 EUR/list

- format A3-obojestransko                                    0,18 EUR/list

- format A4-enostransko, barvno                          0,63 EUR/list

- format A3-enostransko, barvno                          1,25 EUR/list


2. Ustavno sodišče iz razlogov ekonomičnosti ne zaračuna stroškov posameznega fotokopiranja, ki ne presegajo 1,00 EUR.

3. Na podlagi prvega odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in naslednji) Ustavno sodišče Republike Slovenije ni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

4. Fotokopiranje listin iz spisa Ustavnega sodišča odredi vodja glavne pisarne. Fotokopiranje listin, ki vsebujejo informacijo javnega značaja odredi sodna oseba, zadolžena za posredovanje informacij javnega značaja.

5. Spis oz. posamezne dele spisa sme fotokopirati le sodna oseba v fotokopirnici Ustavnega sodišča, ki izda potrdilo o številu, obliki in formatu fotokopij.

6. Oseba, ki je upravičena do izdaje fotokopij listin iz spisa, fotokopije plača na blagajni Ustavnega sodišča in jih dvigne v fotokopirnici na podlagi potrdila o plačilu.

7. Z dnem uveljavitve tega stroškovnika preneha veljati Stroškovnik za izdajo fotokopij pisanj št. Su-143/03-4 z dne 18. 12. 2006.

8. Ta stroškovnik začne veljati  naslednji dan po objavi na oglasni deski Ustavnega sodišča. Objavi se tudi na spletni strani Ustavnega sodišča.

                                                                                                                                    
                                                                                                                                 mag. Miroslav Mozetič
                                                                                                                                            PredsednikŠtevilka: Su-VIII-17/09-20
Datum: 25. 11. 2013

 

CENIK KOPIRANJA DRUGIH LISTIN

 

 - format A4-enostransko                                       0,08 EUR/list  

- format A4-obojestransko                                    0,11 EUR/list

- format A3-enostransko                                       0,15 EUR/list

- format A3-obojestransko                                    0,20 EUR/list

 

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o izvajanju lastne dejavnosti Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št.: Su-VIII-17/09-15, se fotokopiranje drugih listin lahko opravlja na podlagi odredbe generalnega sekretarja Ustavnega sodišča oziroma sodne osebe, ki jo za to pooblasti generalni sekretar.

Druge listine so v skladu z drugim odstavkom 3. člena Pravilnika o izvajanju lastne dejavnosti Ustavnega sodišča Republike Slovenije, tiste listine, katerih fotokopiranje se ne izvaja zaradi zagotavljanja pravice do vpogleda v spis za udeležence postopkov pred Ustavnim sodiščem oziroma zaradi pridobitve informacij javnega značaja.

Ustavno sodišče Republike Slovenije ni davčni zavezanec po petem odstavku 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in naslednji -  ZDDV-1).

                                                                                                                    

                                                                                                                      dr. Sebastian Nerad
                                                                                                                       generalni sekretar