VlogeVsebina in obrazciPobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil


II. Vsebina pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil 

Pobuda mora vsebovati:
            
1. Navedbe:
- osebno ime, naziv ali firmo pobudnika,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža pobudnika,
- osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža  morebitnega pobudnikovega zastopnika ali pooblaščenca,
- navedbo predpisa in njegovih členov, ki se s pobudo izpodbijajo, ter organa, ki je predpis izdal,
- navedbo številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen,
- navedbo neskladja z Ustavo oziroma z zakonom in navedbo razlogov neskladnosti,
- navedbo razlogov, ki utemeljujejo pravni interes za vložitev pobude s podatki, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj,
- če pobudnik izpodbija podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ki učinkujeta neposredno, pa je od njune uveljavitve preteklo več kot eno leto, mora navesti okoliščine, iz katerih bo razvidno, kdaj je izvedel za nastanek škodljivih posledic,
- če pobudnik izpodbija predpis, ki ne velja, mora navesti okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene,
- če pobudo z isto vlogo vloži večje število pobudnikov, pobudniki navedejo skupnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- pobudnik mora predložiti listine, na katere se sklicuje za utemeljitev svojega pravnega interesa,
- pobudnik, ki ni fizična oseba, mora predložiti dokazilo o svojem pravnem statusu,
- če pobudnika zastopa pooblaščenec, mora predložiti pooblastilo, ki je dano posebej za postopek pred Ustavnim sodiščem,
- pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora predložiti posebno pooblastilo za prenos pooblastila za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem na drugo osebo.