VlogeVsebina in obrazciPredlog za mnenje o ustavnosti mednarodne pogodbe

Predlog za mnenje o ustavnosti mednarodne pogodbe


IX. Vsebina predloga za mnenje o ustavnosti mednarodne pogodbe

 
Predlog Ustavnemu sodišču, naj da v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z Ustavo, mora vsebovati:

1. Navedbe:
- naziv predlagatelja oziroma navedbo osebnih imen poslancev, ki vlagajo predlog,
- osebno ime zastopnika ali osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pooblaščenca,
- navedbo mednarodne pogodbe,
- navedbo okoliščin, iz katerih je razvidno, da je mednarodna pogodba v postopku ratifikacije,
- navedbo določb Ustave, s katerimi naj mednarodna pogodba oziroma njen del ne bi bil skladen, ter navedbo razlogov za zatrjevano neskladje.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- besedilo mednarodne pogodbe v izvirnem besedilu in v slovenskem jeziku,
- listine, na katere se predlagatelj sklicuje.