VlogeVsebina in obrazciZahteva ali pobuda za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank

Zahteva ali pobuda za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank


VI. Vsebina zahteve ali pobude za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank

Zahteva ali pobuda za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank mora vsebovati:

1. Navedbe:
- naziv in sedež predlagatelja ali osebno ime, naziv ali firmo pobudnika,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža vložnika,
- osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža vložnikovega morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
- ime in sedež politične stranke, katere akt in/ali delovanje naj bi bilo protiustavno,
- navedbo akta in/ali delovanja politične stranke, katerega protiustavnost se zatrjuje,
- navedbo dejstev, ki utemeljujejo protiustavnost in dokazov zanje,
- navedbo kršitev Ustave in razlogov za protiustavnost aktov in/ali delovanja, predlog vložnika.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- če pobudnik ni fizična oseba, mora pobudi priložiti dokazilo o pravnem statusu,
- akt, za katerega se zatrjuje protiustavnost,
- listine, na katere se vložnik sklicuje.