VlogeVsebina in obrazciZahteva za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil

Zahteva za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil


I.  Vsebina zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil 

Zahteva mora vsebovati:

1. Navedbe:
- naziv in sedež predlagatelja oziroma osebna imena poslancev, ki vlagajo zahtevo,
- podatke o predlagatelju (naslov sedeža) in njegovem morebitnem zastopniku ali pooblaščencu (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in naslov sedeža) v postopku pred Ustavnim sodiščem,
- navedbo predpisa in njegovih členov, ki se z zahtevo izpodbijajo, ter organa, ki je predpis izdal,
- navedbo številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega    glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen,
- navedbo neskladja z Ustavo oziroma z zakonom in navedbo razlogov neskladnosti,
- podatke o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve,
- če predlagatelj izpodbija predpis, ki ne velja, mora navesti okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- listine, s katerimi se utemeljuje izpolnjenost z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve,
- če zahtevo vloži sodišče, mora zahtevi priložiti tudi sklep o prekinitvi postopka,
- če zahtevo vloži predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, mora zahtevi priložiti tudi sklep, sprejet glede vložitve zahteve,
- če zahtevo v imenu samoupravne lokalne skupnosti vloži župan, mora zahtevi priložiti tudi pooblastilo sveta samoupravne lokalne skupnosti ali izkazati splošno pooblastilo, vsebovano v statutu samoupravne lokalne skupnosti,
- če župan vloži zahtevo zoper splošni akt občine, mora zahtevi priložiti tudi zapisnik seje sveta samoupravne lokalne skupnosti o ponovnem odločanju o izpodbijanem aktu,
- če zahtevo vloži reprezentativni sindikat za območje države (za posamezno dejavnost ali poklic), mora zahtevi priložiti tudi dokaz o reprezentativnosti,
- če predlagatelja zastopa pooblaščenec, mora predložiti tudi pooblastilo, ki je dano posebej za postopek pred Ustavnim sodiščem.