Vsebina

Vsebina zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil

Zahteva mora vsebovati:

I. Navedbe

 • naziv in sedež predlagatelja oziroma osebna imena poslancev, ki vlagajo zahtevo,
 • podatke o predlagatelju (naslov sedeža) in njegovem morebitnem zastopniku ali pooblaščencu (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in naslov sedeža) v postopku pred Ustavnim sodiščem,
 • navedbo predpisa in njegovih členov, ki se z zahtevo izpodbijajo, ter organa, ki je predpis izdal,
 • navedbo številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen,
 • navedbo neskladja z Ustavo oziroma z zakonom in navedbo razlogov neskladnosti,
 • podatke o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve,
 • če predlagatelj izpodbija predpis, ki ne velja, mora navesti okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • listine, s katerimi se utemeljuje izpolnjenost z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve,
 • če zahtevo vloži sodišče, mora zahtevi priložiti tudi sklep o prekinitvi postopka,
 • če zahtevo vloži predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, mora zahtevi priložiti tudi sklep, sprejet glede vložitve zahteve,
 • če zahtevo v imenu samoupravne lokalne skupnosti vloži župan, mora zahtevi priložiti tudi pooblastilo sveta samoupravne lokalne skupnosti ali izkazati splošno pooblastilo, vsebovano v statutu samoupravne lokalne skupnosti,
 • če župan vloži zahtevo zoper splošni akt občine, mora zahtevi priložiti tudi zapisnik seje sveta samoupravne lokalne skupnosti o ponovnem odločanju o izpodbijanem aktu,
 • če zahtevo vloži reprezentativni sindikat za območje države (za posamezno dejavnost ali poklic), mora zahtevi priložiti tudi dokaz o reprezentativnosti,
 • če predlagatelja zastopa pooblaščenec, mora predložiti tudi pooblastilo, ki je dano posebej za postopek pred Ustavnim sodiščem.

Vsebina pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil

Pobuda mora vsebovati:

I. Navedbe

 • osebno ime, naziv ali firmo pobudnika,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža pobudnika,
 • osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pobudnikovega zastopnika ali pooblaščenca,
 • navedbo predpisa in njegovih členov, ki se s pobudo izpodbijajo, ter organa, ki je predpis izdal,
 • navedbo številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen,
 • navedbo neskladja z Ustavo oziroma z zakonom in navedbo razlogov neskladnosti,
 • navedbo razlogov, ki utemeljujejo pravni interes za vložitev pobude s podatki, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj,
 • če pobudnik izpodbija podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ki učinkujeta neposredno, pa je od njune uveljavitve preteklo več kot eno leto, mora navesti okoliščine, iz katerih bo razvidno, kdaj je izvedel za nastanek škodljivih posledic,
 • če pobudnik izpodbija predpis, ki ne velja, mora navesti okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene,
 • če pobudo z isto vlogo vloži večje število pobudnikov, pobudniki navedejo skupnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • pobudnik mora predložiti listine, na katere se sklicuje za utemeljitev svojega pravnega interesa,
 • pobudnik, ki ni fizična oseba, mora predložiti dokazilo o svojem pravnem statusu,
 • če pobudnika zastopa pooblaščenec, mora predložiti pooblastilo, ki je dano posebej za postopek pred Ustavnim sodiščem,
 • pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora predložiti posebno pooblastilo za prenos pooblastila za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem na drugo osebo.

Vsebina ustavne pritožbe

Ustavna pritožba mora vsebovati:

I. Navedbe

 • osebno ime, naziv ali firmo pritožnika,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža pritožnika,
 • osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža pritožnikovega morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 • navedbo posamičnega akta, ki se izpodbija, z navedbo organa, ki ga je izdal, z njegovo opravilno številko in z datumom izdaje,
 • navedbo domnevno kršenih človekovih pravic ali temeljnih svoboščin,
 • navedbo razlogov, ki utemeljujejo zatrjevane kršitve,
 • navedbo datuma, ko je bil pritožniku vročen posamični akt, ki ga izpodbija,
 • navedbo o izčrpanosti pravnih sredstev (skupaj z navedbo vseh odločb, izdanih v zvezi s predmetom ustavne pritožbe),
 • če se ustavna pritožba vlaga pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, mora vsebovati tudi navedbo dejstev, ki utemeljujejo očitnost zatrjevane kršitve, ter dejstev, ki utemeljujejo nepopravljive posledice, ki bi nastale za pritožnika z izvršitvijo posamičnega akta,
 • če se ustavna pritožba vlaga po izteku roka za njeno vložitev, mora vsebovati tudi navedbo razlogov, ki utemeljujejo izjemno odločanje o ustavni pritožbi,
 • če se ustavna pritožba vlaga zoper posamične akte, zoper katere praviloma ni dovoljena, mora vsebovati tudi navedbo dejstev, ki utemeljujejo pomembnost ustavnopravnega vprašanja, ki presega pomen konkretne zadeve.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • kopija posamičnega akta, ki se izpodbija, ter kopije vseh drugih posamičnih aktov, ki so bili v zvezi z izpodbijanim posamičnim aktom izdani v postopkih pred pristojnimi organi v zadevi,
 • listine, na katere pritožnik opira svojo ustavno pritožbo,
 • dokazilo o pravnem statusu, če pritožnik ni fizična oseba,
 • če ustavno pritožbo vloži varuh človekovih pravic, mora predložiti soglasje tistega, katerega človekove pravice ali temeljne svoboščine v posamični zadevi varuje,
 • če pritožnika zastopa pooblaščenec, mora predložiti pooblastilo, ki je dano posebej za postopek z ustavno pritožbo, pri čemer mora biti pooblastilo dano po vročitvi posamičnega akta, zoper katerega se vlaga ustavna pritožba,
 • pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora predložiti posebno pooblastilo za prenos pooblastila za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem na drugo osebo.

Vsebina zahteve in pobude za odločitev o sporu glede pristojnosti

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti mora vsebovati:

I. Navedbe

 • naziv in sedež predlagatelja,
 • osebno ime zastopnika predlagatelja,
 • naziv in sedež organov, ki so v sporu,
 • navedbo splošnega ali posamičnega akta, zaradi katerega je prišlo do spora, ali navedbo zadeve, glede katere se prizadeti organi ne morejo sporazumeti o pristojnosti,
 • navedbo določb predpisov, ki urejajo pristojnost organov, ki so v sporu.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • zahtevi za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom mora biti priložen spis posamezne zadeve, v zvezi s katero je nastal spor glede pristojnosti,
 • listine, na katere se predlagatelj sklicuje.

Pobuda za rešitev spora glede pristojnosti mora vsebovati:

I. Navedbe

 • osebno ime, naziv ali firmo pobudnika,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža pobudnika,
 • osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pobudnikovega zastopnika ali pooblaščenca,
 • naziv in sedež organa ali organov, ki so v sporu,
 • navedbo splošnega ali posamičnega akta, zaradi katerega je prišlo do spora, ali navedbo zadeve, glede katere se organi ne morejo sporazumeti o pristojnosti.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • pobudi za rešitev spora glede pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom morajo biti priložene listine, s katerimi pobudnik utemeljuje svoje navedbe.

Vsebina obtožbe zoper Predsednika republike, predsednika Vlade ali ministra

Obtožba zoper Predsednika republike, predsednika Vlade ali ministra mora vsebovati:

I. Navedbe

 • navedbo sklepa o obtožbi,
 • podatke o vložniku in njegovem zastopniku ali morebitnem pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
 • opis zatrjevane kršitve Ustave ali hujše kršitve zakona,
 • dejstva, ki utemeljujejo kršitev, in dokaze zanje,
 • predlog vložnika.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • sklep o obtožbi,
 • dokaz o izidu glasovanja o sklepu o obtožbi,
 • listine, na katere se vložnik sklicuje.

Vsebina zahteve ali pobude za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank

Zahteva ali pobuda za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank mora vsebovati:

I. Navedbe

 • naziv in sedež predlagatelja ali osebno ime, naziv ali firmo pobudnika,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža vložnika,
 • osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža vložnikovega morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 • ime in sedež politične stranke, katere akt in/ali delovanje naj bi bilo protiustavno,
 • navedbo akta in/ali delovanja politične stranke, katerega protiustavnost se zatrjuje,
 • navedbo dejstev, ki utemeljujejo protiustavnost in dokazov zanje,
 • navedbo kršitev Ustave in razlogov za protiustavnost aktov in/ali delovanja, predlog vložnika.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • če pobudnik ni fizična oseba, mora pobudi priložiti dokazilo o pravnem statusu,
 • akt, za katerega se zatrjuje protiustavnost,
 • listine, na katere se vložnik sklicuje.

Vsebina pritožbe glede potrjevanja poslanskega mandata

Pritožba zoper odločitev Državnega zbora glede potrditve poslanskega mandata mora vsebovati:

I. Navedbe

 • osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča pritožnika,
 • osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pritožnikovega pooblaščenca,
 • navedbe, s katerimi pritožnik utemeljuje, da je upravičen vložiti pritožbo,
 • navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bila odločitev Državnega zbora neustavna ali nezakonita,
 • navedbo okoliščin, s katerimi pritožnik izkazuje pravočasnost pritožbe,
 • predlog pritožnika.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • odločitev Državne volilne komisije,
 • pritožba na Državni zbor zoper odločitev Državne volilne komisije, če je bila vložena,
 • odločitev Državnega zbora o potrditvi oziroma nepotrditvi poslanskega mandata,
 • listine, na katere se sklicuje pritožnik.

Vsebina pritožbe glede potrjevanja mandata člana Državnega sveta

Pritožba zoper odločitev Državnega sveta, da se mandat ne potrdi, mora vsebovati:

I. Navedbe

 • osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča pritožnika,
 • osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pritožnikovega pooblaščenca,
 • navedbe, s katerimi pritožnik utemeljuje, da je upravičen vložiti pritožbo,
 • navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bila odločitev Državnega sveta neustavna ali nezakonita,
 • navedbo okoliščin, s katerimi pritožnik izkazuje pravočasnost pritožbe,
 • predlog pritožnika.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • odločitev Državnega sveta,
 • pritožba na Državni svet zoper odločitev Državne volilne komisije, če je bila vložena,
 • odločitev Državnega sveta, da se mandat ne potrdi,
 • listine, na katere se pritožnik sklicuje.

Vsebina predloga za mnenje o ustavnosti mednarodne pogodbe

Predlog Ustavnemu sodišču, naj da v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z Ustavo, mora vsebovati:

I. Navedbe

 • naziv predlagatelja oziroma navedbo osebnih imen poslancev, ki vlagajo predlog,
 • osebno ime zastopnika ali osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pooblaščenca,
 • navedbo mednarodne pogodbe,
 • navedbo okoliščin, iz katerih je razvidno, da je mednarodna pogodba v postopku ratifikacije,
 • navedbo določb Ustave, s katerimi naj mednarodna pogodba oziroma njen del ne bi bil skladen, ter navedbo razlogov za zatrjevano neskladje.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • besedilo mednarodne pogodbe v izvirnem besedilu in v slovenskem jeziku,
 • listine, na katere se predlagatelj sklicuje.

Vsebina zahteve za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne razpiše referenduma o spremembi Ustave

Zahteva za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne razpiše referenduma o spremembi Ustave, mora vsebovati:

I. Navedbe

 • navedbo osebnih imen poslancev, ki vlagajo zahtevo,
 • podatke o morebitnem pooblaščencu predlagatelja v postopku pred Ustavnim sodiščem,
 • opredelitev predmeta referenduma in navedbo referendumskega vprašanja,
 • razloge, zaradi katerih naj bi bila odločitev Državnega zbora neutemeljena,
 • navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.

II. Podpisi vložnikov

III. Priloge

 • odločitev Državnega zbora, da referenduma ne razpiše,
 • zahtevo za razpis referenduma
 • listine, na katere se predlagatelji sklicujejo.

Vsebina zahteve Državnega zbora glede ocene ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona

Zahteva Državnega zbora glede ocene ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona, mora vsebovati:

I. Navedbe

 • podatke o predlagatelju in njegovem zastopniku in morebitnem pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
 • navedbo posledic, ki naj bi nastale zaradi odložitve uveljavitve zakona ali zaradi njegove zavrnitve,
 • navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bile posledice protiustavne,
 • navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • zahteva za razpis referenduma,
 • besedilo zakona, o katerem naj bi se odločalo na referendumu,
 • listine, na katere se predlagatelj sklicuje.

Vsebina zahteve občinskega sveta za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zahteve za razpis referenduma

Zahteva občinskega sveta za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zahteve za razpis referenduma mora vsebovati:

I. Navedbe

 • podatke o predlagatelju, njegovem zastopniku in morebitnem pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
 • opredelitev predmeta referenduma in navedbo referendumskega vprašanja,
 • razloge, zaradi katerih naj bi bila zahteva za razpis referenduma v neskladju z Ustavo ali z zakonom,
 • navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • sklep občinskega sveta o vložitvi zahteve,
 • zahtevo za razpis referenduma,
 • listine, na katere se vložnik sklicuje.

Vsebina zahteve za oceno ustavnosti sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana

Zahteva za oceno ustavnosti sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana mora vsebovati:

I. Navedbe

 • podatke o predlagatelju in njegovem morebitnem zastopniku ali pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
 • razloge, zaradi katerih naj bi bil sklep Državnega zbora protiustaven,
 • navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.

II. Podpis vložnika

III. Priloge

 • sklep Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma o razrešitvi župana,
 • listine, na katere se vložnik sklicuje.