SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitost, začetem z zahtevo Vlade, na seji 26. novembra 2020
sklenilo:
1. Izvrševanje Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju (Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/20) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Odločitev iz prejšnje točke učinkuje z vročitvijo tega sklepa Občini Hoče-Slivnica.