Up-265/22-17
U-I-103/22-6
31. 3. 2022

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. B. in C. Č., oba D., ki ju zastopa zakonita zastopnica E. F., njo pa Iztok Ščernjavič, odvetnik v Domžalah, na seji 31. marca 2022

sklenilo:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ips 52/2022 z dne 2. 2. 2022 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. I 330/2018 z dne 10. 12. 2021 se sprejme v obravnavo.

2. Začne se postopek za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21), kolikor določa prednostno poplačilo terjatev prispevkov socialnih zavarovanj, zapadlih za zadnje leto, za samozaposleno osebo.

3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev osme alineje IV. točke izreka sklepa Okrajnega sodišča v Grosupljem št. I 330/2018 z dne 10. 12. 2021.